ข้าพเจ้านางสาวศันสนีย์ กองศักดิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนี้เป็นการปฎิบัติงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นหลัก จึงมีการทำงานควบคู่กันไประหว่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนบ้านสิงห์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนมไทย และการรณรงค์ให้ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานได้ทำตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยมีกิจกรรมดังนี้

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  อบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เกิดการระบาดละรอกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการณ์ป้องกันโดยห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน ดังนั้นในการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ อาจารย์ประจำโครงการจึงได้มอบหมายให้คณะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรม โดยเรียนเชิญตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมไทย ซึ่งมีตัวแทนคือ แม่อารมณ์ ทำขนมทองม้วน แม่มาลี ทำขนมบ้าบิน ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ในการอบรมได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชินานาง สวัสรัมย์  อาจารย์ประจำวิชาศิลปะดิจิตทัล  เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรมทุกท่าน ในการอบรมได้มีกิจกรรมโดยให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่อารมณ์ และกลุ่มแม่มาลี เพื่อช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ข้าพเจ้าได้อยู่กลุ่มแม่มาลี ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอีก 5 ท่าน ได้สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของแม่มาลีเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้ความว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน จึงอยากให้ตราสินค้ามีความน่ารักเข้าถึงง่าย และอยากใช้ชื่อลูกสาวแทนชื่อตนเอง ทางกลุ่มของพวกเราได้ออกแบบราคาสินค้าเบื้องต้นดังนี้

และได้นำเสนออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับคำติชมและคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้รูปแบบตราสินค้ามีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถ่ายทำวิดีโอเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 (Covid week)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้มีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ชีวิต ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศกำลังแย่ลงเรื่อย ๆ ทางหนึ่งที่จะช่วยในการยับยั้งและป้องกันโรคนี้คือ การฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ได้มีกระแสต่าง ๆ ถึงความปลอดภัยและมาตรฐานของวัคซีน ทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจต่อวัคซีน ทางโครงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับทีมแพทย์ จึงได้จัดทำวิดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจและให้ความรู้แก่ประชาชนต่อการฉีดวัคซีนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายบรรจบ ลอยกระโทก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และนางสาวภัคธิรา เชิดชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ มาบอกเล่าถึงแนวทางและมาตรการการรับมือต่อโรคโควิด 19 ในตำบลบ้านสิงห์และประสบการณ์การฉีดวัคซีน หลังจากถ่ายทำวีดีโอเสร็จ คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านได้มาใช้บริการต่อไป

                                               

                        

>>>วีดีโอรณรงค์การฉีดวัคซียป้องกันโควิด 19 <<<

วันที่พุธ 26 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจปลุกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสา 2564

เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้าร่วมกับกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยังยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารปกครองท้องที่และศูนย์ประสานส่วนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าคือ การเสวนาปลูกป่าชุมชนโดยเครือข่ายปราชน์บุรีรัมย์และส่วนราชการอาทิ พระครูวิสุทธิพัฒนารมย์ พ่อคำเดื่อง ภาษี นายกเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกเปลื้อง แผ้วพลสง อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี
และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูกมีหลากหลายชนิด หลากหลายพันธุ์ เช่น กล้วยยางนา พะยุง มะค่า สักแดง ประดู่ เป็นต้น และในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานอีก 5 ท่าน ได้เป็นตัวแทนไปดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไปในวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ทำการพรวนดิน กลบดินเพิ่ม ปลูกต้นใหม่แทนต้นที่ตายแล้ว และเก็บขยะเพื่อความสะอาดและต้นไม้จะได้เจริญเติบโตสร้างประโยชน์และความร่มเย็นให้กับชุมชนต่อไป

                                

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2564 ร่วมอบรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์

เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการ คณะผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนจาก 14 หมู่บ้านในตำบลบ้านสิงห์โดยส่งตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คนและได้รับเกียรติจากนายบรรจบ ลอยกระโทก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์และพยาบาลวิชาชีพอีก 1 ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีน เช่น
-เมื่อฉีดแล้วลดการระบาดของโรค จำนวนผู้ป่วยจะลดลง
-ระบบสาธารณสุขดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
-ภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็จะดีขึ้น  แรงงานต่าง ๆ จะได้มีงานทำ
และข้อควรปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเช่น
-ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
-สองวันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอทำใจสบาย
-ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลังรับการฉีดวัคซีนพักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID 19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
1. อาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 3 วัน เป็นอาการทั่ว ๆ เช่น มีไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่
2. อาการรุนแรง พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น  ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล
3. อาการแพ้วัคซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลำบาก มีผื่นขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุนแรง หลังการฉีดวัคซีนควรรีบพบแพทย์ทันที่ พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนัก ๆ อย่างน้อย 2 วัน
และหลังจากอบรมเสร็จได้มีการสาธิตการทำสเปย์แอลกอฮอล์และมอบให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกให้กับประชากรในหมู่บ้านของตนเองอย่างทั่วถึง จากนั้นนำป้ายรณรงค์ไปติดตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบนบ้านสิงห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดบ้านสิงห์

                    

 

 

 

และอีกหนึ่งภาระงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้คือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลบ้านสิงห์ตามหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหมู่ 7 บ้านหนองบัวราย จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าในหมู่บ้านหนองบัวรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยจะปลูกข้าวเป็นหลักตามฤดูกาล และปลูกมันบ้างบางส่วน แต่ปลูกตลอดทั้งปี โดยใช้ระบบเทคโนโลยีทุ่นแรง คือ รถไถ รถเกี่ยว เครื่องพ่นข้าว เครื่องพ่นยา โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T

            

>>>จากการจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนและส่วนราชการทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์เป็นอย่างดี เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาชุมชนบ้านสิงห์อย่างยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู