ข้าพเจ้านางสาวศันสนีย์ กองศักดิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2564 ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นศุนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืน


             ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ในเวลา 08.00 น.เมื่อถึงสถานที่จัดงาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อเข้าร่วมงาน และได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับแขกที่มาร่วมงาน และเมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานท่านอื่น ๆ ก็ได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และเมื่อทำพิธีเสร็จอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยกับคณะผู้ปฏิบัติงาน ถึงแผนงานที่จะปฏิบัติในเดือนเมษายนต่อไป

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมผ่าน google meet ในเวลา 14.00 น. เพื่อพูดคุยวางแผนการทำงานในเดือนเมษายน 
            ในการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการพูดคุยสอบถามผู้ปฏิบัติงานที่ประจำแต่ละหมู่บ้านว่า หมู่บ้านที่ตนไปสำรวจนั้นมีขนมไทยอะไรที่โดดเด่นในหมู่บ้านบ้าง ซึ่งบ้างหมู่บ้านก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ทีี่เป็นขนมไทย จึงให้สมาชิกที่รับผิดชอบในหมู่บ้านที่มีการทำขนมไทย เรียนเชิญสมาชิกในหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 เมษายน ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลบ้านสิงห์ และให้สมาชิกที่มาร่วมประชุมนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่กำลังจำหน่ายมาด้วยไม่เกิน 200 บาท และมอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตและประชาชน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ อบต.และไปดำเนินการจัดสถานที่ ในวันที่ 7 เมษายนให้เรียบร้อย

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมเพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนมไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลบ้านสิงห์

             สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ ทำให้ได้ทราบว่าในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์มีผลิตภัณฑ์มากมาย แต่ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์คือขนมไทย ทางคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนมไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยังยืนมากขึ้น จึงได้เรียนเชิญตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ที่มีการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขนมไทยอยู่แล้ว ได้แก่ตัวแทนจาก
หมู่ 2 บ้านหนองขาม ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ขนมทองม้วน ดอกจอก กล้วยฉาบ มันทอด มันฉาบ รังแตน ข้าวแต๋น รังนก
หมู่ 4 บ้านโคกไม้แดง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กล้วยฉาบ ดอกจอก มะขามแก้ว ลอดช่อง มันเชื่อม ถั่วเคลือบ
หมู่ 8 บ้านหนองกง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ขนมตาล ขนมต้ม ขนมบ้าบิ่น
หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ขนมสอดไส้ กระหรี่ปั๊บ ถั่วแปบ
หมู่ 11 บ้านหนองโคลน ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กล้วยฉาบ มันฉาบ ขนมตาล กล้วยอบเนย กล้วยปาปิก้า ไข่เต่า
หมู่ 12 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ มะพร้าวเผา ขนมต้ม ข้าวหลาม
หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ขนมดอกจอก
และผู้ที่สนใจอยากร่วมพัฒนาการแปรรูปขนมไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน นำขนมไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในชุมชนของตัวเองมาให้ทุกคนในที่ประชุมได้ลองรับประทาน และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างว่าผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ สามารถสรุปตามหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้ 

>>>ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น<<<
มะพร้าวเผา(มะพร้าวน้ำหอม)
-ขนมบ้าบิ่น
-ขนมใส่ไส้
-กล้วยฉาบ
-กะหรี่ปั๊บ

>>สิ่งที่ต้องการพัฒนา<<<
-เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า
-บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมบ้าบิ่นรูปหัวใจ
-ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาด

>>ปัญหาและอุปสรรค<<<
-จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถมารับสินค้าได้ตามปกติ
-มะพร้าวและกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักหายากและมีราคาแพงขึ้น
-ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาของผลิตภัณฑ์เท่าเดิม
-ขาดแรงงานในการผลิต ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและรับจ้างเป็นหลัก 

>>>แหล่งจำหน่าย<<<
หมู่ 2 บ้านหนองขาม
-มีแม่ค้าจากตลาดมารับไปจำหน่าย
-ส่งออเดอร์ตามโรงเรียนและอบต.
หมู่ 4 บ้านโคกไม้แดง
-จัดจำหน่ายตามเทศกาลต่าง ๆ หน้าที่ว่าการอำเภอ
-จำหน่ายตามหมู่บ้าน
หมู่ 8 บ้านหนองกง
-จำหน่ายที่ตลาดลำปลายมาศ
-จำหน่ายตามหมู่บ้าน
หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง
-จำหน่ายให้โรงเรียนหนองกง
หมู่ 11 บ้านหนองโคลน
-จำหน่ายตามร้านค้า
-จำหน่ายที่ตลาด
หมู่ 12 บ้านหนองม่วง
-จำหน่ายที่ตลาด
-จำหน่ายที่แยกหน้าบ้าน
หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง
-ทำเฉพาะที่สั่งเท่านั้น
และการประชุมในตอนท้ายได้เปิดโอกาศให้คณะผู้ปฏิบัติงานเสนอความคิดเห็นที่อยากพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ขนมบ้าบิน     เพิ่มรูปร่างตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น
                    เพิ่มทางเลือกในการซื้อแบบที่ลูกค้าสามารถทอดเองได้
ขนมใส่ไส้      เปลี่ยนไส้ เช่น ไส้ข้าวโพด ไส่ช็อกโกแลต
ขนมทองม้วน เพิ่มรสชาติของแผ่นทองม้วนเช่นช็อกโกแลตใบเตย

 


วีดีโอประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู