ข้าพเจ้านางสาวศันสนีย์ กองศักดิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลบ้านสิงห์เดือนมีนาคมนี้เป็นการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 เรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เนื่องจากมีชุดข้อมูลที่ต้องเก็บแบบสอบถามจำนวนมาก จึงมีการแบ่งหน้าที่กันภายในคณะผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด 

ข้าพเจ้าได้มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 ในแบบสำรวจที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ในหมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 75 ชุด และแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียนในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่อีก 4 ท่าน ซึ่งในตำบลบ้านสิงห์มีสถานศึกษาจำนวน 5 แห่งได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์
3.โรงเรียนบ้านสิงห์ราษฎร์นุสรณ์
4.โรงเรียนบ้านหนองกง
5.โรงเรียนสิงวิทยาคม

ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียน หรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และพาชมมาตรการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้สำหรับนักเรียนในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โควิด19 ตามจุดต่าง ๆ เช่น จุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษาในตอนเช้า การเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีการทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เว้นระยะห่างของโต๊ะเรียน 1-2 เมตร ที่โรงอาหารมีที่กั้นแผ่นใสระหว่างโต๊ะอาหาร และยังมีการสำรวจว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนคนไหนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดบ้าง ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเช่นกัน ต่อมาได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลและครัวเรือนเพิ่มอีกสาม 35 ชุด และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด19 เพิ่มอีก 100 ชุด

 

สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่
      สำหรับการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในที่พักอาศัยในพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 75 ชุด พบว่าประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการตระหนักและป้องกันตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการประเมินและสังเกตอาการตนเอง และบุคคลภายในครอบครัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยโดยล้างมือด้วยน้ำสบู่ ชำระร่างกายเมื่อกลับมาจากการทำกิจกรรมภายนอก แยกของใช้ส่วนตัวและกินอาหารที่สุกใหม่อยู่ตลอด สำหรับโรงเรียนด้านการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ทางสถานศึกษาทั้ง 5 แห่งในตำบลบ้านสิงห์ได้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีนโยบายกำหนดให้ ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดบริเวรจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมกัน ตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

อื่นๆ

เมนู