HS03-ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความเดือน “มีนาคม”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเป็นการรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร สมใจเรา กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 6 บ้านสระหมู ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสระหมูเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีทั้งหมด 53 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 218 คน  ในเดือนมีนาคมนี้ ได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพิ่มจำนวนจากเดิม โดยจากเดือนกุมภาพันธ์ เก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ให้เก็บข้อมูล 25 ชุด และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้เก็บข้อมูล 100 ชุด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และในเดือนมีนาคม ให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและลงพื้นที่อีกตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สรุปได้ว่า คนในชุมชนมีรายได้หลักจากการทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพในพื้นที่อำเภอของตนเอง ไม่มีกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้าน แหล่งทรัพยากรที่สำคัญในหมู่บ้านคือป่าไม้ โรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำกินในพื้นที่ของตนเองและประกอบอาชีพเกษตรกร จึงเสียงต่อโรคโควิด-19 น้อย 

และการเก็บแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

ประชากรในหมู่บ้านและในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่ได้มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนดียวกันว่ามีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่

มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

ไม่มีการใช้ผ้าเช็ดตัวหรือแก้วนำ้ร่วมกัน

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

กลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน ซึ่งศาสนสถานในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

1.วัดโพธิ์คงคา

2.สำนักปฏิบัติธรรม วัด ตามุมเวฬวนาราม

3.วัดบ้านหนองทะยิง

4.ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

5.วัดบ้านหนองกง

6.สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรม

ศาสนสถานทั้งหมดนี้เมื่อต้องมีกิจกรรมต่างๆผู้จัดงานจะผสานงานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตจัดงานและแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อให้เข้ามาดูแลและทำตามมาตรการกำหนด เช่น ตรวจคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดวางเจลแอลกอฮอร์ล้างมือทำความสะอาด สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

ในกรณีที่ไม่มีการจัดกิจกรรม

ทางศาสนสถานจะมีการจัดเวรกันทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำอยู่แล้ว

ทั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรม จึงยังไม่มีกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากจึงไม่น่าเป็นห่วง

 

อื่นๆ

เมนู