การลงพื้นที่สำรวจเดือนมีนาคม

ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง อยู่กลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมาย ให้ลงสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน ปัญหาของโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ เเละการเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

จากการลงสำรวจพื้นที่เเละเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 เเละ 06

การรับมือของชาวบ้านส่วนใหญ่มีการป้องกันเเละรับมือที่มาตรฐาน เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของตนเองเเละคนในครอบครัว ถ้าหากมีอาการคล้ายกลุ่มเสี่ยง ชาวบ้านก็จะรีบไปทำการตรวจ เเละรักษา ที่โรงพยาบาลชุมชนหรืออนามัยชุมชนทันที  ชาวบ้านมีการรักษาสุขอนามัยของตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือเมื่อสัมพัสกับสิ่งของต่าง ๆ ก่อนการรับประทานอาหาร หลังรับประทานอาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเเม้การออกไปที่ต่าง ๆ เช่น การไปตลาดก็จะมีการล้างมือ ทั้งก่อนเเละหลังเข้าตลาด ด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือการล้างน้ำเปล่า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อหรือสเเกนยืนยันตัวตนก่อนเข้าเสมอ.

ปัญหาเเละผลกระทบของการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  1. ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากการทำมาค้าขายของต่าง ๆ ที่ตลาด เนื่องจากเกิดการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดตลาดจึงทำให้ขาดรายได้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่ผ่านมา  คนในชุมชนบางคนไม่ได้รับการเยียวยาตามมาตราการ จึงทำให้ลำบากในการหารายได้มาหมุนใช้จ่าย คนในชุมชนบางส่วนไปทำงานต่างจังหวัดก็โดนพักงาน กลับมาอยู่อาศัยที่บ้านไม่มีรายได้ อีกทั้งบางคนยังมีหนี้สินที่ต้องส่งจ่าย.
  2. ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดโรคระบาทขึ้น ชาวบ้านในชุมชนก็ต้องระวังในการช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การรักษาความสะอาดที่มากขึ้น ทั้งการอยู่ที่บ้านหรือออกไปสถานที่ต่าง ๆ บางคนไม่ชินกับการสวมใส่เเมส เนื่องจากเมืองไทยมีอากาศร้อนจึงทำให้ไม่ค่อยอยากใส่.
  3. ด้านสิ่งเเวดล้อม ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก เพราะการใช้น้ำ ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ ส่วนมากเป็นการใช้เเบบส่วนตัว ค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยสูงมาก ค่าไฟบางหลังคาเรือนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะใช้ไฟฟ้าไม่เกินจำนวน การใช้น้ำก็มีผลกระทบบ้าง เพราะชาวบ้านบางสวนทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ มีปัญหาน้ำไม่พอใช้เนื่องจากการจัดที่ยังไม่ดีพอของชุมชน ทำให้ขาดผลผลิตที่จะส่งขายเเละขาดรายได้ไปบางส่วน.

ภาพรวมของการเเก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบเเละการเฝ้าระวังโรคโควิด-19

ชาวบ้านในพื้นที่มีการรับมือกับโรโควิด-19 ตามสถานะการณ์เป็นอย่างดี มีการเช็คสุขภาพของตนเองเเละคนในครอบครัวสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยเเละใช้เจลเเอลกอฮอร์ หรือน้ำในการล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุข มีการใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่น เเก้วน้ำหรือหลอด การเว้นระยะห่าง  ตามมาตราฐานการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณะสุขตำบล เเละยังมีการเฝ้าระวังอาการของคนในชุมตลอดช่วงเวลา.

วีดีโอประกอบการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู