ดิฉัน นางสาววรลักษณ์  ไกรษร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่บ้านหนองม่วง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมนี้ ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 (แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่) และเก็บแบบสอบถามในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม คือแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน) และ 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19) ซึ่งมีการเก็บบางส่วนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว โดยการเก็บแบบสอบถาม 06 จะมีแบบสำรวจ 4 ชุด คือ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในแบบสำรวจชุดที่ 1 สมาชิกในกลุ่มได้ลงเก็บพื้นที่ในชุมชนที่รับผิดชอบของตัวเอง ส่วนแบบสำรวจชุดที่ 2 จะแบ่งให้บัณฑิตซึ่งกลุ่มบัณฑิตมีทั้งหมด 8 คนจึงได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก็บแบบสอบถาม 06 เกี่ยวกับโรงเรียน และ แบบสอบถาม 06 เกี่ยวกับตลาด และในส่วนของกลุ่มประชาชนเก็บแบบสอบถาม 06 เกี่ยวกับศาสนสถาน ซึ่งดิฉันได้อยู่ในกลุ่มบัณฑิตเป็นกลุ่มที่เก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับกับตลาด จึงได้ทำการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามกับทีมงานที่ตลาดในตำบลซึ่งมี 2 ตลาดด้วยกันดังนี้ 1.ตลาดนัดเย็นบ้านสิงห์ 2.ตลาดนัดชุมชนสี่แยกบ้านสิงห์

โดยสถานที่แรกได้ทำการลงพื้นที่ที่ ตลาดนัดเย็นบ้านสิงห์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไม้แดง ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์โดยภาพรวมของตลาดนั้นมีดังนี้

– มีการตั้งจุดคัดกรองที่หน้าตลาด มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์

– มีป้ายบอกทางเข้าและทางออกชัดเจน

– มีป้ายกำกับว่าให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยอย่างชัดเจน

– ห้องน้ำมีการทำความสะอาดอย่างดีและมีน้ำสบู่ไว้ให้ล้างมือ

– แผงจำหน่ายตั้งเว้นระยะห่างตามที่กำหนดเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างชัดเจน

2.ตลาดนัดชุมชนสี่แยกบ้านสิงห์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโคลน ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

– มีจุดคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์

– ผู้ค้าและผู้ใช้บริการมีการสวมหน้ากากกันทุกคน

– แผงจำหน่ายตั้งเว้นระยะห่างตามที่กำหนดเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างชัดเจน

– เนื่องจากเป็นตลาดขนาดเล็ก มีร้านค้าไม่มากนัก จึงไม่มีห้องน้ำไว้บริการและทางเข้าออกยังไม่ได้กำหนดชัดเจน

 

ส่วนแบบฟอร์ม 01 และ 02 ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านหนองม่วง ม.12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้พบว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่ และจะมีประชากรบางส่วนที่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านและออกไปทำงานต่างจังหวัด จะเดินทางกลับบ้านเฉพาะช่วงเทศกาล หรือ วันหยุด

ส่วนผลกระทบจากโควิด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์โควิด และการทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงทำให้ไม่เกิดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนการไปโรงพยาบาลยังมีผลกระทบบ้างเล็กน้อย

ซึ่งดิฉันได้ทำการเก็บข้อมูลและรวบรวมส่งให้ทางส่วนกลางเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเเละนำมาพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู