ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร สุบงกช ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 2 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับฟังการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet และได้มอบหมายงานเดือนตุลาคมคือจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker

       

         วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้กรอกแบบสอบถามลงในระบบ U2T-SROI ดังหัวข้อต่อไปนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้าง
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. อปท.
 11. เอกชนในพื้นที่

 

   

       วันที่ 12-13 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยและแบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน

 1.  การเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย

          1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

          1.2 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน      

          1.3 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

 1. การเก็บข้อมูลสำหรับศาสนสถาน กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. การเก็บข้อมูลโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น  2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

    แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย

     จากผลการสำรวจพบว่า

 • มีการประเมินอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หรือเวลาไปทำงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบอาการของตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่มีญาติหรือคนในครอบครัวกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงถ้ามีก็จะให้ไปกักตัวทันทีที่ศูนย์กักตัวของหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • มีการสังเกตอาการของตนเอง และอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบแพทย์หรืออนามัยใกล้บ้านทันที
 • มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • มีการระมัดระวังในการดูแลตนเองอยู่สม่ำเสมอโดยที่ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • มีการล้างมืออยู่บ่อยๆ ชำระร่างกายหรือเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีเมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกรรมนอกบ้าน

       แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน

 1. วัดหนองยาง
 2. วัดหนองโบสถ์
 3. วัดหนองกันงา
 4. วัดสุวรรณาราม

      จากการสำรวจศาสนสถานของตำบลหนองโบสถ์นั้นจะมีมาตรการการป้องกันตามที่ประกาศคือมีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้ามาทำพิธีกรรมทางศาสนาทุกครั้ง มีการกำหนดผู้เข้าร่วมและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีสมุดให้ลงทะเบียนก่อนเข้าออกจากสถานที่ และจัดสถานที่เว้นระยะห่าง

 

        วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร ยาหม่องไพล และน้ำมันเหลือง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ โดยมีวิทยากรอาจารย์ ดร. สุกัญญา ทองขัน และอาจารย์ ดร. สุภาวรัตน์ ผลินยศ จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้และขั้นตอนวิธีการทำ

 1. สเปรย์กันยุงสมุนไพร

         ส่วนประกอบ

         –  เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร                                  –   ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

         –   ผิวมะกรูด 50 กรัม                                           –   การบูร 50 กรัม

         วิธีทำ

           1. นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

           2. แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์เติมการบูร 50 กรัม ปิดผ้าหมักไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

           3. กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

      2. น้ำมันเหลือง

          การเตรียมน้ำมันไพล

          ส่วนประกอบ

          – ไพล 200 กรัม                                                     – ขมิ้น   50   กรัม

          – น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

           วิธีทำ

            นำไพลและขมิ้นที่แก่จัดมาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (ประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

           ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

            –  เมนทอล 120 กรัม                                              –  การบูร  80  กรัม

            –  พิมเสน 40  กรัม                                                 –  น้ำมันไพล  200  มิลลิลิตร

           วิธีทำ

            ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

       3. ยาหม่องไพล

            ส่วนประกอบ

             –  วาสลีน 120 กรัม                                                  –  พาราฟิน  80  กรัม

             –  น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร                                       – พิมเสน  20 กรัม

             –  เมนทอล 20   กรัม                                                –  การบูร   20  กรัม

             –  น้ำมันยูคาลิปตัส 30  มิลลิลิตร                            –  น้ำมันระกำ   100 มิลลิลิตร

              วิธีทำ

              1. ชั่งพาราฟินและวาสลีนลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อนจะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลีนจะเริ่มละลาย (ใส)

              2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

              3. เมื่อพาราฟินและวาสลีนใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ 2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

              4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

  * หมายเหตุ

 • ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
 • การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
 • สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

    เกร็ดความรู้

 • การบูร มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
 • เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไอ แก้ไข้ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 • พิมเสน มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก
 • พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว
 • วาสลีน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทา นวด
 • น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก
 • น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขัมเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

 

         การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI    

          อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ U2T-SROI โดยสอบถามข้อมูลจากลูกจ้างในโครงการ

 

 

          สรุปการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม การทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ต้องเข้มงวดและระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยต้องมีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ก่อนการลงพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในชุมชนด้วย การลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู