การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

           กพร.(กลุ่มบัณฑิตจบใหม่)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  มหาวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          1. ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน  โดยเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันของภาพลักษณ์      เอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนดที่ดินฉบับหลวงและสารบบโฉนด) ในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ฉบับสำนักงานที่ดินให้ข้อมูลตรงกันหรือมีความเชื่อมโยงกัน  หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบให้รายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ดิน ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,000 แปลง

           2. ด้านการนำเข้า

การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยมีการนำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น 4,000  แปลง

         3. ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  โดยต้องทำการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง ให้นำไปรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ซึ่งตรวจสอบได้จำนวนทั้งสิ้น 300 แปลง

         4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์ ดังนี้  ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๒๕๔๗๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔   รวมทั้งสิ้น 11 ราย

          5.กิจกรรมอื่นๆ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน(ระยะที่2) ระหว่างวันที่18-21 กันยายน 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อเป็นการอบรม เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานที่ดิน

          จากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง นับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีความสุข  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำในการทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน(ระยะที่2) ยังทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานที่ดินมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน(ระยะที่2) ระหว่างวันที่18-21 กันยายน 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

 

 

อื่นๆ

เมนู