ข้าพเจ้านายศุภชัย นามมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

การทำงานในเดือนตุลาคม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมผ่านช่องทาง google meet 
 • วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ในเดือนตุลาคม จำนวน 50 ครัวเรือน และ แบบสำรวจสำหรับโรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ เพื่อเตรียมอบรมย์ในหัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รวมถึงประชาชนที่สนใจในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปใช้ในครัวเรือนหรือจัดจำหน่าย ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและทดลองทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI 

 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมผ่านช่องทาง google meet 

ภาพ การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง google meet 

 

วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยในเดือนตุลาคม จำนวน 50 ครัวเรือน และ แบบสำรวจสำหรับโรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย

     การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 จากการเก็บแบบสำรวจ พบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 และมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19  ประชาชนในหมู่บ้านมีการประเมินตนเองและบุคคลในครัวเรือน มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดี

ภาพ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย

 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับโรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์  

     พบว่าโรงเรียนแต่ละแห่งในตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และทำตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

    6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

  • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
  • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
  • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม
ภาพ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่เพื่อเตรียมอบรมในหัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ การจัดสถานที่เพื่อเตรียมอบรมในหัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รวมถึงประชาชนที่สนใจในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปใช้ในครัวเรือนหรือจัดจำหน่าย ได้เข้าร่วมอบรมการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร ยาหม่องไพล และน้ำมันเหลือง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนวิธีการทำ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1.สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ มีดังต่อไปนี้
     1) เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร 3) ผิวมะกรูด 50 กรัม
     2) ตะไคร้หอมนั่นฝอย 100 กรัม 4) การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

     1) นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดนั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อ ด้วยผ้าขาวบาง

     2) แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

     3) กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

ภาพ สเปรย์กันยุงสมุนไพร

 

2.น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล ส่วนประกอบมีดังต่อไปนี้
     1) ไพล 200 กรัม 3) น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม
     2) ขมิ้น 50 กรัม

วิธีทำ

     นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มโดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพล ประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง
     1) เมนทอล 120 กรัม 3) พิมเสน 40 กรัม
     2) การบูร 80 กรัม 4) น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

     ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมด สามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

ภาพ น้ำมันเหลือง

 

3.ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ มีดังต่อไปนี้
     1) วาสลิน 120 กรัม 5) เมนทอล 20 กรัม
     2) พาราฟิน 80 กรัม 6) การบูร 20 กรัม
     3) น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร 7) น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร
     4) พิมเสน 20 กรัม 8) น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

     1. ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)

     2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

     3. เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่าง เมนทอล การบูร พิมเสนน้ำมันระกำและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ (2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

     4.เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

ภาพ ยาหม่องไพล

หมายเหตุ

 •      ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
 •      การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
 •      สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

เกร็ดความรู้

 • การบูร มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
 • เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไอ แก้ไข้ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 • พิมเสน มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก
 • พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว
 • วาสลีน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด
 • น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก
 • น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขัมเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด
ภาพ การเข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่แต่ละบุคคนได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอบถาม นางสามัญ โล่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาพ การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน

1. การปฏิบัติงานที่​ผ่าน​ม​า​นั้น​ข้าพเจ้า​ได้รับ​ความ​รู้ต่างๆ​ม​า​กม​า​ย​และ​ยัง​ได้​เรียน​รู้ แลก​เปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน​ รับ​ฟัง​ความ​คิด​เห็น​ใน​ด้าน​ต่างๆ​ในการ​ทํางา​น

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจในสถานที่ต่างๆ ได้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านและหน่วยงานราชการมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และทำตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน 

3. ได้รับความรู้ในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนวิธีการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร ยาหม่องไพล และน้ำมันเหลือง นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปใช้ในครัวเรือนหรือจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

 

อื่นๆ

เมนู