ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมกาอบรมการขอมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ การขอ (อ.ย) องค์การอาหารและยา การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP และการยื่นขอมาตราฐาน มผช. โดยมีวิทยากรตือ คุณ คุณภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคุณชยุต ชำนาญเนาว์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอนางรองเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและทีมงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอมาตราฐานของผลิตภัณฑ์การขอ (อ.ย) และการขึ้นทะเบียน OTOP  

การนำกลุ่มอาชีพเข้าสู้ OTOP

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) ที่เน้นกระบวนการ การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หรือตำบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชน ได้นำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมที่จะ ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้า ชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ความเป็นมา รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศในส่วนกลางและคณะกรรมการระดับ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

(3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน

การบริหารจัดการกลุ่ม (5 ก.)

ก1 : กลุ่ม/สมาชิก ที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงานของกลุ่ม

ก2:กรรมการซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่ม

ก3 : กฎกติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ร่วมกัน ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ

ก4 : กองทุน ปัจจัย เงินหรือเครื่องมือ ที่ทำให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินการได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

ก5 : กิจกรรม เป็นสิ่งที่ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

ความหมายของกลุ่ม

กลุ่ม=การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการ ติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมี จุดมุ่งหมายที่จะกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่ม อยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี

กลุ่มอาชีพ=การรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ดำเนิน กิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรมผลิต และจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับ

มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท

1.ประเภทอาหาร

2.ประเภทเครื่องเดิม

3.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม

4.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งการ

5.ประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย

• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ

• ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

• สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ

• เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.) “ข้อกาหนดคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน มีภูมิปัญญา ท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะ อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นท่ียอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง”

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง มผช.

การสิ้นสุดอายุใบรับรอง

ใบรับรองครบอายุ 3 ปี 

ผู้ได้รับการรับรองขอยกเลิกการรับรอง 

ผู้ได้รับการรับรองเลิก หรือถูกสั่งให้เลิกประกอบกิจการ 

มาตรฐานมีการแก้ไข ใบรับรองจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐาน ใหม่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานมีการยกเลิก 

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจติดตามผลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน ข้อมูล CBD มี 10 หัวข้อต่อไปนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พักโรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM ในหัวข้อการเสวนาเรื่องจตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix)โดยรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดงานเสวนาออนไลน์ และมีรองสาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดงาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขนม “โครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน”  การที่จะจัดจำหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน เราต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลลูกค้าว่า เขาคือใคร อายุเท่าไร ทำอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไร เพื่อจะได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได่แก่ของกินและของใช้ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้มีการถ่ายรูปและสร้างเพจ Face book เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากขึ้นโดยมี อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน CBD โดยการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1. วิเคราะห์ Pain point (SWOT, VRIO หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ใดๆ ตามเหมาะสม) 2. นำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ G-map โดยเลือก 3 หัวข้อ จาก 10 หัวข้อ ใน CBD 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมการทำลูกประคบนวดแผนไทยโดยมีดร.สุกัญญา  ทองขัน และ ดร. วิริญรัชญ์ สื่อออก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร ที่ศาลากลางหมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และตัวแทนหมู่บ้านเป็นผู้เข้าอบรม เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการนวดและเรียนรู้วิธีการทำลูกประคบ 

วิธีการทำลูกประคบนวดแผนไทย

วัสดุ-อุปกรณ์

 -ผ้าดิบ หรือผ้าฝ้าย ขนาด 40 X 40 เซนติเมตร          

 – เชือกยาว 200เซนติเมตร

 -ภาชนะสำหรับผสมสมุนไพร                                     

 -เครื่องชั่ง

ในสูตรนี้ใช้สมุนไพรแห้ง (สามรถนำสมุนไพรสดไปตากหรืออบให้แห้งก็ได้)

-ไพร 400 กรัม               

-ขมิ้นชัน 100 กรัม                     

-ตะไคร้ 200 กรัม

-ผิวมะกรูด 100 กรัม       

-ใบมะขาม 100 กรัม                   

-ใบส้มป่อย 50 กรัม

-การบูร 30 กรัม              

-พิมเสน 30 กรัม                        

-เกลือ 60 กรัม

วิธีการทำ

 1.บดหรือทุบสมุนไพรแห้งพอหยาบ

 2.ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 3.ชั่งส่วนผสม 100 กรัม วางบนผ้า

 4.ห่อผ้าและมัดเชือกให้แน่น

 5.บรรจุลูกประคบไว้ในถุงเก็บในที่แห้ง สามารถเก็บได้ประมาณ 1 ปี

การเก็บรักษาลูกประคบ

 1.เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น

 2.สำหรับลูกประคบสมุนไพรสด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้3-5 วัน

การใช้งาน

 1.สำหรับลูกประคบแห้ง ควรพรมน้ำบนลูกประคบก่อนนำไปนึ่ง

 2.นำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาที

ผลสรุป

ผลปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรมสนุกได้ความรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพรแบบแผนโบราณ โดยมีเกร็ดความรู้และวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ได้ทำงานการเป็นทีมกับชาวบ้านในชุมชนและทีมงานที่เข้ามาใหม่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะ

อื่นๆ

เมนู