ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน มีหัวข้อการปฏิบัติงานดังนี้

1. อบรม ณ หมู่บ้านโคกพลวง ในหัวข้อ                                                                                                              

   1.1 การขอมาตราฐานให้กับผลิตภัณฑ์                                                                                                           

   1.2 อาหารและยา (อย.) 

2. อบรม ณ หมู่บ้านโคกพลวง เรื่องตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ   

3. การเก็บข้อมูล CBD จำนวน 70 ชุด 

4. ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีมย์ “ร้านอาหารในท้องถิ่น”

5. การทำลูกประคบสมุนไพร                                                                                                                                

1.  วันที่ 22 ตุลาคม 2564 อบรม ณ หมู่บ้านโคกพลวง ในหัวข้อ                                                                       

1.1 การขอมาตราฐานให้กับผลิตภัณฑ์  : โดย นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยทางวิทยากรได้แบ่งหัวข้อหลักๆ ออกได้ดังนี้

          1.1.1 ความหมายของกลุ่มและกลุ่มอาชีพ                                                                                               

กลุ่ม : การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน มีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี                                                                   

ลุ่มอาชีพ : การรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมผลิตและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับ                                                                         

          1.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP)                           

(1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน                         (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน                                 

(3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                              (4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                   

(5) ส่งเสริมการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน

       1.1.3 ประเภทผลิตภัณฑ์  แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้                                                                                   

(1)  ประเภทอาหาร                                                                                                                                         

– ผลิตผลทางเกษตรที่ใช้บริโภคสด                                                                                                                       

– ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น                                                                     

– อารหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป                                                                                                               

(2) ประเภทเครื่องดื่ม                                                                                                                                       

– เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                                                                                                                 

– เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์                                                                                                                           

(3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย                                                                                                                         

(4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก                                                                                                   

(5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร                                                                                                             

1.1.4 หน่วยรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                         

– สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (สมอ.)                                                                                               

 – สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัด (สอจ.)                                                                                               

*** โดยสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ 97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร 044612934 ต่อ 401-404                                                                                                                      

       1.1.5 ประโยชน์ของการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                               

(1) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย                      (2) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ                                     

(3) ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น              (4) สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ                           

(5) เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้                                                                   

1.2 อาหารและยา (อย.) โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ คุณชยุต ชำนาญเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้                                                                                             

       1.2.1 หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย                                                                                 

หัวใจที่ 1 ลดอันตรายเบื้องต้น : คัดเลือกวัตถุดิบ ใช้ภาชนะสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดีและเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน                                                                                                                                                     

หัวใจที่ 2 ลด/ยับยั้ง ทำลายเชื้อจุลินทีรย์ : ใช้ความร้อนฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ                                                       

หัวใจที่ 3 ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ : ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ แยกระหว่างของสุกและของดิบ                               

       1.2.2 หลักเกณฑ์ Primary GMP                                                                                                               

(1)  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต              (2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

(3)  การควบคุมการผลิต                      (4) การสุขภิบาล

(5) การบำรุงรักษาความสะอาด              (6) บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เรื่องตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ อาจารย์ปิติวรรณ       ฝ้ายโคกสูง จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานว่าหากเราจะทำการจัดจำหน่ายสินค้า ต้องรู้ฐานลูกค้าของเราว่าคือใคร เพศอะไร อายุเท่าไหร่ ทำอาชีพอะไรและรายได้ประมาณเท่าไหร่ เพื่อจะทำการจับกลุ่มซื้อขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการแบ่งหัวข้อการขายผลิตภัณฑ์ออกเป็น ของกินและของใช้ ของหมู่บ้าน จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดซื้อขายบน Facebook ให้กับชุมชน 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                 

3. วันที่ 8 พฤศจิกายน ลงพื้นที่การเก็บข้อมูล CBD                                                                                                                ในส่วนของการเก็บข้อมูล CBD นั้น จะเป็นการเก็บข้อมูลในเรื่อง ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานกาณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป                                                                        

4. วันที่ 9-11 พฤศจิกายน ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปัญหาพื้นที่ของ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ให้แต่ละตำบลเลือกหัวข้อที่โดดเด่นมาทั้งหมด 3 หัวข้อ ในตำบลหนองโบสถ์นั้น เลือกหัวข้อ 1.แหล่งน้ำในท้องถิ่น 2.สถานที่ท้องเที่ยวในท้องถิ่น 3.ร้านอาหารในท้องถิ่น โดยในกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับในส่วนของหัวข้อ”ร้านอาหารในท้องถิ่น  ในส่วนของการนำข้อมูลร้านอาหารในท้องถิ่นจากข้อมูล CBD มาวิเคราะห์ปัญหา  หาPainpoint ของอาหารในท้องถิ่นและจากนั้นจึงเป็นการสรุปหาวิธีแก้ปัญหา โดยนำเสนอผ่าน Dash board หรือ G-map โดยสามารถลงรายละเอียดได้เป็น 4 หัวข้อหลักดังนี้ 

 4.1 ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                                                                                           

       4.1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกพลวง                                                                                                                           

ที่ตั้งร้าน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกพลวง

ตำแหน่งร้านอาหาร : 14.59242 102.667461

เมนูแนะนำ : กล้วยเบรกแตก กล้วยอบเค็ม กล้วยอบเนย

ประเภทอาหาร : ขนมทานเล่น

รายละเอียดอิ่นๆ : หากต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากแนะนำให้โทรสั่งจองล่วงหน้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย : จำหน่ายให้กับร้านค้าในชุมชน จัดส่งออนไลน์ ส่งออกให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา OTOP

ช่วงราคาของอาหาร : 50-150 บาท

เวลาเปิด/ปิด : 7.00 – 18.00 u.

เบอร์ติดต่อ : 080-4663035

Facebook :   ผลิตภัณฑ์ดี ที่หนองโบสถ์

       4.1.2  ร้านหน๋มไทย by แม่มะลิ                                                                                                                       

ที่ตั้งร้าน : 134 ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์                                                                                 

ตำแหน่งร้านอาหาร : 14.5942942 102.6711192                                                                                           

เมนูแนะนำ : ขนมตาล ขนมบ้าบิ่น และเค้กกล้วย น้ำฝาง น้ำอัญชัน น้ำตะไคร้ น้ำลูกหม่อน น้ำมัลเบอร์รี่                       

ประเภทอาหาร : ขนมไทย น้ำสมุนไพร                                                                                                           

รายละเอียดอื่นๆ : ขนมไทยที่ทางร้านจัดจำหน่ายไม่ใส่สารกันบูด จึงไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน หากต้องการสั่งขนมในปริมาณมาก แนะนำให้สั่งจองล่วงหน้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย : จำหน่ายให้กับร้านค้าในชุมชน จัดเบรคในการประชุม ส่งออกให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา OTOP จัดส่งโรงงาน วิทยาลัยอาชีพนางรองและตลาดนางรอง

ช่วงราคาของอาหาร : 10-20 บาท

เวลาเปิด/ปิด :  7.00 – 18.00 u.

เบอร์ติดต่อ : 064-9929755

4.2 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

      4.2.1 หมู่ 9 บ้านโคกพลวง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกพลวง) : กล้วยเบรกแตก กล้วยอบ  และกล้วยอบเค็ม     

      4.2.2 หมู่9 บ้านโคกพลวง (ร้านหน๋มไทย by แม่มะลิ) : น้ำสมุนไพร (น้ำฝาง น้ำอัญชัน น้ำลูกหม่อนและน้ำตะไคร้) ขนมตาล ขนมบ้าบิ่น และเค้กกล้วย 

                                                                                                                     

4.3 Pain point                                                                                                                                       

       4.3.1 ในการผลิตขนมตาล เนื้อตาลไม่ได้มีตลอดปี ทำให้การผลิตขนมมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตและจำหน่ายเพราะ ลูกตาลจะมีช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน                                                                                                               

       4.3.2 ผลิตภัณฑ์ขนมไทยและน้ำสมุนไพร ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                 

       4.3.3 ขนมไทยและน้ำสมุนไพร ผู้ผลิตไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียจึงทำให้ขนมและน้ำมีอายุการจัดเก็บได้ไม่นาน                 

       4.3.4 งบประมาณและต้นทุนในการผลิตมีราคาสูงกว่าท้องตลาด ทำให้การลงทุนทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรไม่ได้ผลกำไรตอบแทน

       4.3.5 กลุ่มผู้ผลิตขนมไทย SME ส่วนใหญ่เลือกใช้ Packaging Design ที่ธรรมดาไม่ทันสมัย ทำให้มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ทำการซื้อ 

                                                                                                                                            

4.4 แนวทางการแก้ไข                                                                                                                               

       4.4.1  มีการจัดเก็บเนื้อตาลโดยวิธีถนอมอาหารเพื่อจะได้นำมาใช้ได้ตลอด                                                         

       4.4.2 ดำเนินการขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                               

       4.4.3 เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์เพื่อถนอมอาหารและผลิตตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเท่านั้น เพื่อไม่ให้สินค้าคงเหลือ           

       4.4.4 ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต       

       4.4.5 ออกแบบ Packaging Design ให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้า 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5. การทำลูกประคบสมุนไพร                                                                                                                          ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดย ดร.สุกัญญา ทองขัน และ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อนอก อาจารย์ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการทำลูกประคบสมุนไพร  โดยมีวัสดุ/อุปกรณ์ และขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้                                                                                               

วัสดุ/อุปกรณ์ (ได้ลูกประคบประมาณ 10 ลูก)                                                                                                       

– ผ้าดิบหรือผ้าฝ้าย ขนาด 40 x 40 cm        – เชือกยาว   200 cm                                                         

– ภาชนะสำหรับผสมสมุนไพร                     – เครื่องชั่ง                                                                                         

ในสูตรนี้ใช้สมุนไพรแห้ง (สามารถนำสมุรไพรไปตากหรืออบแห้งได้)                                                                         

– ไพร 400 g                – ขมิ้นชัน 100 g               – ตะไคร้ 200 g                                                                           

– ผิวมะกรูด 100 g         – ใบมะขาม 100 g             – ใบสมป่อย 50 g                                                                       

– การบูร 30 g               – พิมเสน 30 g                  – เกลือ 160 g                                                   

วิธีทำ                                                                                                                                                          

1. บดหรือทุบสมุนไพรแห้งพอหยาบ            2. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน                                                           

3. ชั่งส่วนผสม 100 g วางลงบนผ้า             4. ห่อผ้าและมัดเชือกให้แน่น                                                                   

5. บรรจุลูกประคบไว้ในถุง เก็บในที่แห้ง สามารถเก็บได้ประมาณ 1 ปี                                                                   

การเก็บรักษาลูกประคบ                                                                                                                                 

   1. เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น

   2. สำหรับลูกประคบสมุนไพรสด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 3-5 วัน                                                                    

การใช้งาน                                                                                                                                                  

1. สำหรับลูกประคบแห้ง ควรพรมน้ำบนลูกประคบก่อนนำไปนึ่ง                                                                                 

2. นำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาที                                                       

หลังจากคนในชุมชนได้ทำลูกประคบสมุนไพรเสร็จแล้ว ทางเจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย รพ.นางรอง ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดขั้นพื้นฐานให้กับคนในชุมชน 

                                                                                                                   

 

 

สรุปงานประจำเดือนพฤศจิกายน  ในการทำงานเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ดังนี้ คือ               

อบรม ณ หมู่บ้านโคกพลวง ในหัวข้อการขอมาตราฐานให้กับผลิตภัณฑ์และอาหารและยา (อย.)  อบรม ณ หมู่บ้านโคกพลวง เรื่องตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ การเก็บข้อมูล CBD เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีมย์ “ร้านอาหารในท้องถิ่น”  และการทำลูกประคบสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

อื่นๆ

เมนู