ข้าพเจ้านางสาวสไบทิพย์ อาญาเมือง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 22 ตุลาคม 2564  ได้จัดกิจกรรมอบรมการขอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  คือการขอขึ้นทะเบียน อาหารและยา (อย.)  การลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP และการยื่นขอมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีวิทยากร คือ คุณภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และคุณชยุต ชำนาญเนาว์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอนางรอง

         

ความหมายของกลุ่มและกลุ่มอาชีพ   

กลุ่ม คือ  การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน มีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี

กลุ่มอาชีพ คือ การรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมผลิตและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับ

วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP)                                                                                      

1.สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

3.ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.ส่งเสริมการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน

ประเภทผลิตภัณฑ์  แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้

1.ประเภทอาหาร                              2. ประเภทเครื่องดื่ม

3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย            4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก

5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

หน่วยรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                               

– สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (สมอ.)

– สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัด (สอจ.)

*** โดยสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ 97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044612934 ต่อ 401-404

ประโยชน์ของการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน               

1.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย

2 .ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ

3 .ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

4 .สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

5.เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้

อาหารและยา (อย.) แบ่งออกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้                                                                        

หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

หัวใจที่ 1 ลดอันตรายเบื้องต้น : คัดเลือกวัตถุดิบ ใช้ภาชนะสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดีและเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

 หัวใจที่ 2 ลด/ยับยั้ง ทำลายเชื้อจุลินทีรย์ : ใช้ความร้อนฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ

หัวใจที่ 3 ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ : ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ แยกระหว่างของสุกและของดิบ

หลักเกณฑ์ Primary GMP

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต          2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

3.  การควบคุมการผลิต                  4. การสุขภิบาล

5. การบำรุงรักษาความสะอาด        6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

                       

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD โดยเป้าหมายการบันทึกอยู่ที่บ้านลิ่มทอง หมู่ 4ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อมูลที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พักโรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

         

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง Quadruple Helix : จตุรภาคสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดงานเสวนาออนไลน์ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และหลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านร่วมให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                       

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขนม “โครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน” โดยมีวิทยากร คือ อ. ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การที่เราจะทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เราต้องทราบฐานลูกค้าของเราก่อนว่า คือ ใคร เพศอะไร อายุเท่าไหร่ ทำอาชีพอะไรและรายได้ประมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทำการจับกลุ่มซื้อขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มีการแบ่งหัวข้อการขายผลิตภัณฑ์ออกเป็น เป็น 2 อย่างคือ  ของกินและของใช้ ในชุมชน  จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดซื้อขายโดยการสร้างเพจบน Facebook ให้กับชุมชน “ผลิตภัณฑ์ดี ที่หนองโบสถ์”       

 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564     เวลา 16.00 น. ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ตำบลหนองโบสถ์ และตำบลบ้านสิงห์เข้าประชุมร่วมกัน  โดยท่านอาจารย์ได้มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้  และเลือกข้อมูล 3 หัวข้อจาก 10 หัวข้อ ใน CBD มาวิเคราะห์ปัญหา  โดยทางตำบลหนองโบสถ์ได้เลือกวิเคราะห์ปัญหา แหล่งท่องเที่ยว,ร้านอาหารในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยการนำข้อมูล CBD มาวิเคราะห์ปัญหา Pain point พื้นที่ของตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง นำเสนอข้อมมูลผ่าน Dash board หรือ G-Map

                                                            

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมการทำลูกประคบและการนวดแผนไทย โดยการจัดอบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 2 ท่าน ในตำบลหนองโบสถ์ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  อาจารย์ประจำโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำลูกประคบสมุนไพรดร.สุกัญญา  ทองขัน และ ดร. วิริญรัชญ์ สื่อออก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพร

การทำลูกประคบสมุนไพร

 

วัสดุ-อุปกรณ์

      -ผ้าดิบ หรือผ้าฝ้าย ขนาด 40 X 40 เซนติเมตร            – เชือกยาว 200เซนติเมตร

           -ภาชนะสำหรับผสมสมุนไพร                                       -เครื่องชั่ง

ในสูตรนี้ใช้สมุนไพรแห้ง (สามรถนำสมุนไพรสดไปตากหรืออบให้แห้งก็ได้)

        -ไพร 400 กรัม                -ขมิ้นชัน 100 กรัม                      -ตะไคร้ 200 กรัม

         -ผิวมะกรูด 100 กรัม        -ใบมะขาม 100 กรัม                    -ใบส้มป่อย 50 กรัม

          -การบูร 30 กรัม               -พิมเสน 30 กรัม                         -เกลือ 60 กรัม

วิธีการทำ

 1.บดหรือทุบสมุนไพรแห้งพอหยาบ

 2.ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 3.ชั่งส่วนผสม 100 กรัม วางบนผ้า

 4.ห่อผ้าและมัดเชือกให้แน่น

 5.บรรจุลูกประคบไว้ในถุง เก้ฐในที่แห้ง สามารถเก็บได้ประมาณ 1 ปี

การเก็บรักษาลูกประคบ

 -เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น

 -สำหรับลูกประคบสมุนไพรสด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้3-5 วัน

การใช้งาน

 -สำหรับลูกประคบแห้ง ควรพรมน้ำบนลูกประคบก่อนนำไปนึ่ง

 -นำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาที

 

อื่นๆ

เมนู