ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร เพ็งคำ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  และ 6 ธันวาคม 2564 บ้านโคกพลวง ณ ศาลากลางบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมออกแบบโลโก้ โดยมีอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในชุมชน โดยในครั้งนี้จะเป็นการนำโลโก้ที่ทางผู้จัดทำโลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ออกแบบมาให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ให้กับผู้ประกอบการแต่ละเจ้าเลือก มีส่วนไหนของโลโก้ที่ชอบหรืออยากให้ปรับแก้ตรงไหน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปรวบรวมและปรับแก้ผลิตโลโก้ให้ตรงกับความพึงพอใจโดยทางกลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบขอบกลุ่มแม่มะลิซึ่งเป็นขนมไทยและทางแม่มะลิได้เลือกรุปแบบที่ต้องการและได้ปรับแก้ไขเป็นบางส่วน โดยมีรูปแบบดังนี้  

         

       

     วันที่21 พฤศจิกายน 2564 ทางตำบลหนองโบสถ์ได้ส่งตัวแทนเข้าไปอบรมและสรุปผลงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งกับการจัดสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  กศน. วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และสำนักส่งเสริมวิชาการฯมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรรมการหลักสูตรโครงการ U2T กรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติโครงการ U2T จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 37 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)                                                                                                                                     ขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ที่ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท พร้อมมอบโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้

                                             

     

       วันที่ 28-30  พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย (U2T Tracker)  ณ บ้านหนองกันงา หมู่ที่10ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อขอลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยเก็บจำนวน 30 หลังคาเรือน  จากการเก็บแบบสำรวจ ชาวบ้านมีการสังเกตอาการของตนเองและครอบครัวว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ตนเองหรือคนในครอบครัวมีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่สุก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปยังพื้นที่สาธารณะ และได้สำรวจศาสนสถานในตำบลหนองโบสถ์

         วันที่ 2  ธันวาคม 2564 ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญคณะผู้ปฏิบัติงานให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อชี้แจงการทำงานในเดือนธันวาคมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ตำบลทั้งตำบลบ้านสิงห์และตำบลหนองโบสถ์

   

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย บัณฑิต 5 คน และประชาชน 3 คน ให้วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ของตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

         มี  14  หมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านสระขาม, หมู่ 2 บ้านสระประดู่, หมู่ 3 บ้านหนองทองลิ่ม, หมู่ 4 บ้านลิ่มทอง, หมู่ 5 บ้านโคกมะค่า, หมู่ 6 บ้านหนองโบสถ์, หมู่ 7 บ้านหนองยาง, หมู่ 8 บ้านท่าปูน, หมู่ 9 บ้านโคกพลวง, หมู่ 10 บ้านหนองกันงา, หมู่ 11 บ้านหนองตะเคียน, หมู่ 12 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา, หมู่ 13 บ้านโนนศรีสุข, หมู่ 14 บ้านไทยทอง  

      ศาสนสถาน  4  แห่ง วัดหนองยาง  วัดหนองโบสถ์ วัดสุวรรณาราม วัดหนองกันงา  สำนักสงฆ์ 1  แห่ง  สำนักสงฆ์โคกมะค่า

      โรงเรียน 3 แห่ง   โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศูนย์เด็กเล็ก  2  แห่ง  ศูนย์เด็กเล็ก หนองโบสถ์   ศูนย์เด็กเล็กบ้านสระขาม

      โรงงาน 4  แห่ง   โรงงานซาบีน่า  โรงงาน มินวัน      โรงงานยูมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)จำกัด                                       โรงงานเย็บผ้านางรองแอพ 

แหล่งน้ำ

  •   ลำมาศ   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดปี
  •  สระขาม  หนองยาง  หนองไม้แดง  หนองกันงา  หนองทองลิ่ม ลิ่มทอง สระประดู่ 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำไทรโยง และ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งแสงทอง และ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นางรอง และ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ และ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

สาธารณสุข  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน   2  แห่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง 
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม 

TPMAP ความต้องการ 5 มิติ

สุขภาพ  ความเป็นอยู่  การศึกษา  รายได้   บริการภาครัฐ

กลไกการดำเนินงาน

จัดตั้งทีมงาน – กำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อดำเนินตามนโยบาย และติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนที่วางไว้

ศึกษาข้อมูล – ลงพื้นที่พบผู้นำและประชาชน 14 หมู่บ้าน

วิเคราะห์ข้อมูล – นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตามตามประเด็น และPESTEL&SWOT

วางแผน – ประชุมและวางแผนงาน และเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย

พัฒนาทักษะทีมงาน – จัดการอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง

ลงมือปฏิบัติงาน – ลงพื้นที่จัดอบรม และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ประเมินผลงาน – รวบรวมข้อมมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล

เผยแพร่ผลงาน – สรุปและประเมินผลงานหาแนวทางพัฒนาและแก้ไข

กิจกรรมพัฒนาตำบล

การพัฒนา : การแปรรูปขนมไทยเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

กิจกรรม

  • การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • การจัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • การจัดกิจกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
  • การจัดอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • การจัดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
  • ผลลัพธ์

 เชิงเศรษฐกิจ : เกิดการสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน และทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เชิงสังคม : เกิดการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และชาวบ้านเกิดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            

   วันที่ 6 ธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองโบสถ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม HUSOC  “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านโคกพลวงเพื่อถวายพระราชกุศล

 

 

 

            สรุป  จากกจัดกิจกรรมออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เลือกโลโก้แบบที่ต้องการ และปรับแก้ไขในจุดที่ต้องการ และการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู