ข้าพเจ้านายณรงค์ฤทธิ์ นุกาดรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในส่วนของ บ้านไทยทอง หมู่ที่14 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HSO3 การเเปรรูปขนมไทย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม มีดังนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

ได้ร่วมกิจกรรมอบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนม ณ บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และอธิบายการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้ โดยได้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มา 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ  ออกแบบรูปกล้วยที่แบบเท่ๆ แล้วใส่หมวกเซฟเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้

แบบที่ 2 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ วาดรูปการ์ตูนที่เป็นรูปกล้วยขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้

แบบที่ 3 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ การวาดรูปการ์ตูนน่ารักๆ ใส่หมวกเซฟขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจประจำเดือนตุลาคม โดยได้ชี้แจงมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษา ได้รับมอบหมายงานให้จัดเก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 20 ชุด บ้านไทยทอง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
  2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
  3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
  4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
  5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
  6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยประชุมผ่าน Google meet ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้หมอบหมายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มการดำเนินงาน(TSI) ได้มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน โดยบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน และรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ทำความสะอาดวันที่ 6ธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ ณ บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้นำชุมชนและผู้ปฎิบัติงานได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนในหมู่บ้านให้สะอาด

สรุป

ได้ร่วมกิจกรรมอบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนม ณ บ้านโคกพลวง ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ 14 ตำบลหนองโบสถ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้เข้าประชุมผ่าน google meet เพื่อแจ้งรายละเอียดงานต่าง และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ

อื่นๆ

เมนู