ผม นายณัฐชนน สุขเกษม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ปฏิบัติทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียนผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น   3,800 แปลง

2.ด้านการนำเข้า  โดยเป็นการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยมีทั้งหมด 4 อำเภอ คือ  อำเภอนางรอง อำเภอหนองกี่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโนนสุวรรณ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันหรือหากพบว่ายังไม่มีการนำเข้า นำเข้าไม่ครบถ้วน ให้ทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ซึ่งมีการนำเข้าข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 3,800 แปลง

3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือส่งช่างรังวัดเพื่อทำการแก้ไข ตรวจสอบได้ 285 แปลง

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการตรวจสอบหลักทรัพย์มีดังนี้ 1.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๒๐๑๘/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น 1 ราย

รวมทั้งสิ้น 1 เรื่อง 1 ราย

5.อื่นๆ นำเอกสารต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจกคืนแก่บุคคลที่มาติดต่อ

จาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง กพร. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานต่างๆภายในสำนักงานที่ดิน อาทิ ด้านการตรวจสอบข้อมูลของเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้มีความครบถ้วนถูกต้อง การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยการแสกนลงในระบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้มอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ประสบการณ์ทำงาน เรียนรู้เรื่องกฏหมาย ระบบ ระเบียบ ขั้นตอนการติดต่อราชการ ของสำนักงานที่ดิน

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  HS03 – ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู