ข้าพเจ้านางสาวปภาวี ศรีชุมแสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก,เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อสุขภาพ และ เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมหวานเบเกอรี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ คุณธนพล รามฤทธิ์ จากสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล (Digital Art) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรและยังได้ออกแบบโลโก้ขนมหวานทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกว่าต้องการโลโก้แบบใดซึ่งในตัวอย่างวิทยากรได้ทำกราฟิกและสีให้เลือกถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจุดใดสามารถแจ้งให้ปรับแก้ไขได้ตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายงานแบบสำรวจให้กับผู้ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจของเดือนพฤศจิกายน ณ บ้านสระขาม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ได้ไปเก็บข้อมูลการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนมากมีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครัวเรือนอยู่เสมอมีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และ เมื่อออกนอกบ้านจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาจะจัดขึ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เริ่มเวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ. ศาลาหมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และแบบฟอร์มถอดบทเรียน TSI ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งกลุ่มบัณฑิตออกเป็น 2 กลุ่ม นัดหมายส่งงานวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17:00 น.

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564  แก้ไขงานลงข้อมูลเกี่ยวกับละติจูดในระบบ CBD เพื่อตำแหน่งพิกัดที่ถูกต้อง

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมจิตอาสา ณ ศาลาหมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ทำความดีด้วยหัวใจ (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดพื้นที่และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านและการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน

สรุปในการทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับผู้เข้าร่วมอบรมในตำบลหนองโบสถ์ได้เรียนรู้ในการจัดอบรมกิจกรรมออกแบบโลโก้ โดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ จากสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล (Digital Art) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศาลาหมู่บ้านโคกพลวง กิจกรรมจิตอาสาและการลงเก็บแบบสำรวจงานเพิ่มข้อมูลของ CBD เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา(โควิด-19) จึงมีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยการออกไปยังสถานที่สาธารณะการลงพื้นที่ในเดือนนี้จึงขอความร่วมมือกับทาง อสม.ของหมู่บ้านสระขามเพื่อลงพื้นที่ในการสำรวจในแต่ละบ้านจึงผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู