ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ข้าวเจ้าได้ลงพื้นที่จัดอบรมการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2โดยมี อ.ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ  อ.ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยคิดการออกแบบโลโก้คือกลุ่มกล้วยเบรคแตก ในการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบมาให้เลือกอยู่ 3 รูปแบบหลังจากมีการออกแบบสอบถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปแล้วจากการจัดอบรมครั้งแรก

รูปแบบที่ 1 (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง)ใช้แนวคิดในการออกแบบกล้วยที่แบดเท่ๆใส่หมวกเชฟเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้และการออกแบบป้ายชื่อของโลโก้ให้เอียงๆ พร้อมยังออกแบบของตัวอักษรของชื่อโลโก้ให้มีลูกเล่นอีกด้วย

รูปแบบที่2 การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์(กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง)ใช้แนวคิดในการออกแบบคือการวาดรูปการ์ตูนที่เป็นรูปกล้วยขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ฉากกราฟิกด้านหลัง กล้วยออกแบบเป็นใบตองเพื่อให้มีความโดดเด่นที่ชวนให้มอง

รูปแบบที่ 3 การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ การวาดรูปการ์ตูนน่ารักๆ ใส่หมวกเซฟขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ที่ทำและออกแบบป้ายเพื่อให้รู้ว่าโลโก้นี้ชื่ออะไร ลักษณะของป้ายจะมีชื่อ โลโก้ ว่า กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมถึงการทำงานในเดือนสุดท้ายก่อนจบโครงการและได้มีการมอบหมายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 เกี่ยวกับรายละเอียดแบบฟอร์มการดำเนินงาน(TSI)และการแบ่งกลุ่มจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีบัณฑิต 5 คน ประชาชน 3 คนรวมเป็น 8 คนต่อ 1 กลุ่มและนอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงถึงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 6ธันวาคม 2564

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา(เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ)ทีมงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านซึ้งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนด้วย

สรุปผล

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนื่องจากได้ทำจิตอาสาในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีการกวาดเศษใบไม้ และเก็บขยะรอบๆหมู่บ้านการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะชาวบ้านในชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู