ข้าพเจ้านายศุภชัย นามมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

การทำงานในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้จัดกิจกรรมออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการ
 • วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในเดือนสิงหาคม จำนวน 50 ครัวเรือน
 • วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย บัณฑิต 5 คน และประชาชน 3 คน ให้วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานรายตำบล (TSI)
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้จัดกิจกรรมออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

     ในการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ได้จัดกิจกรรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้าร่วมเพื่อช่วยกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และหาข้อสรุป เพื่อที่จะได้โลโก้ผลิตภัณฑ์ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการ

ภาพ การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

     กําหนดการ โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เวลา กิจกรรม
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00-09.15 น.

 

พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.30-11.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯ

ผู้ร่วมเสนา

1. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 

2. คุณไขแสง ซอกรัมย์ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

3. นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

4. นายอาทิตย์ จําปาตุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

5. ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดําเนินรายการโดย

รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.00-12.00 น.

 

บรรยายตัวอย่างแบบฟอร์มการทําหลักสูตรระยะสั้น

โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จํานวน 11 ตําบล ประเด็นที่ต้องนําเสนอ (10 นาที)

1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตําบล

2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดําเนินโครงการ

4. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

5. กิจกรรมที่ดําเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหน

จะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

15.00-15.30 น. 

 

สรุปประเด็นทั้งหมด จํานวน 11 ตําบล

โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15.30 น. ปิดโครงการ

 

ภาพ โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์

 

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในเดือนสิงหาคม จำนวน 50 ครัวเรือน

     การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 จากการเก็บแบบสำรวจ พบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 และมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19  ประชาชนในหมู่บ้านมีการประเมินตนเองและบุคคลในครัวเรือน มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดี มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันและเมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านมีการชำระร่างกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 

ภาพ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย บัณฑิต 5 คน และประชาชน 3 คน ให้วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ของตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
 • มี 14 หมู่บ้าน
 • ประชากร 2,400 ครัวเรือน
 • โรงเรียน 3 แห่ง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง
 • วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
 • แหล่งน้ำ 30 แห่ง
 • อาชีพ ได้แก่ ทำนา,ทำไร่,รับจ้างทั่วไป,โรงงานอุตสาหกรรม
TPMAP ความต้องการ 5 มิติ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ บริการภาครัฐ
กลไกการดำเนินงาน
จัดตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อดำเนินตามนโยบายและติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนที่วางไว้
ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่พบผู้นำและประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน
วิเคราะห์ข้อมูล
 • นำข้อมูลที่รวบรวมมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบตามประเด็น
 • PESTEL&SWOT
วางแผน
 • ประชุมและวางแผนงาน
 • เตรียมขั้นตอนปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
พัฒนาทักษะทีมงาน จัดการอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง
ลงมือปฏิบัติงาน
 • ลงพื้นที่จัดอบรม
 • ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ประเมินผลงาน รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล
เผยแพร่ผลงาน สรุปและประเมินผลงานแนวทางพัฒนาและแก้ไข
กิจกรรมพัฒนาตำบล
 • การพัฒนาแปรรูปขนมหวานเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
 • การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
 • การจัดการอบรมการขอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 • การจัดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ
 • เกิดการสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 • ทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพธ์ด้านสังคม
 • ส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีในชุมชน
 • ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานรายตำบล (TSI)

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

     ในการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำกิจกรรมร่วมกันผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเพื่อถวายพระราชกุศล

ภาพ กิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน

     การทำงานในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พบว่า กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นชาวบ้านได้มองเห็นประโยชน์ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือจัดทำเป็นอาชีพเสริม และยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์ ที่ได้นำมาอธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง

 

อื่นๆ

เมนู