ข้าพเจ้า นางสาวสุภาวดี  บุญประสาท  ประเภทกลุ่มประชาชน  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ทุกท่าน ได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบ  LOGO ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลหนองโบสถ์ ณ ศาลาบ้านโคกพลวง หมู่ 9 โดยมีอาจารย์ ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกแบบ LOGO ในการอบรมครั้งนี้  วิทยากรได้ออกแบบ LOGO มาให้ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยเบรคแตก ทาร์ตไข่ และขนมไทย ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบช่วยคิดแก้ไข LOGO ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตกให้ออกมาดีตรงตามความต้องการเจ้าของผลิตภัณฑ์  โดยมีแบบ LOGO อยู่ 3 แบบให้เลือก คือ แบบที่ 1 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ ออกแบบรูปกล้วยที่แบดเท่ๆ ใส่หมวกเซฟเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ และออกแบบป้ายชื่อของโลโก้ให้เอียงๆ พร้อมยังออกแบบตัวอักษรของชื่อโลโก้ให้มีลูกเล่นอีกด้วย

แบบที่ 2 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ วาดรูปการ์ตูนที่เป็นรูปกล้วยขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ ฉากกราฟิกข้างหลังกราฟิกกล้วยออกแบบเป็นใบตองเพื่อให้มีความโดดเด่นที่ชวนมอง

แบบที่ 3 การออกแบบ LOGO (กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ การวาดรูปการ์ตูนน่ารักๆ ใส่หมวกเซฟขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ที่ทำและออกแบบป้ายเพื่อให้รู้ว่าโลโก้นี้ชื่ออะไร ลักษณะของป้ายจะมีชื่อ LOGO ว่า กล้วยเบรคแตก โคกพลวงบ้านเอ๋ง!!

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องการเพิ่มช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทร facebook และต้องการเพิ่มชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพลวงลงไปบนโลโก้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยตำบลหนองโบสถ์ และตำบลบ้านสิงห์ ได้เข้าประชุมร่วมกัน อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้าย โดยได้มอบหมายงานเกี่ยวกับรายละเอียดแบบฟอร์มถอดบทเรียนการดำเนินงาน (TSI) และชี้แจงถึงกิจกรรมการมีจิตอาสาเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน  “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” HUSOC ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินงานรายตำบล TSI โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 มีบัณฑิตฯ 5 คน ประชาชน 3 คน รวมเป็น 8 คน  สรุปข้อมูลสำคัญภายในตำบลรวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตลอดโครงการ ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลหนองโบสถ์ มีประชากร 7,627 คน มีโรงเรียน 3 แห่ง มีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง แหล่งน้ำ 30 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลหนองโบสถ์ คือ ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และโรงงานอุตสาหกรรม  กิจกรรมพัฒนาตำบล การแปรรูปขนมไทยเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน กิจกรรม

  • จัดอบรมค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
  • จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • จัดกิจกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
  • จัดอบรมการขอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
  • จัดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ ด้านเศรษฐกิจ 1.เกิดการสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน 2.ทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านสังคม 1.ส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 2.ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ จัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมอาชีพที่เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน  และหาตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อเกิดการกระจายผลผลิต

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ทุกท่าน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น (“จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” HUSOC ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยได้มีการทำความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

สรุป

การเข้าร่วมอบรมการออกแบบ  LOGO ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลหนองโบสถ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องการเพิ่มช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทร facebook และต้องการเพิ่มชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพลวงลงไปบน LOGO ของผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก  ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ได้ช่วยกันทำแบบฟอร์มถอดบทเรียนการดำเนินงาน (TSI) โดยสรุปข้อมูลสำคัญภายในตำบลรวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตลอดโครงการ และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ทุกท่านได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” HUSOC ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

 

อื่นๆ

เมนู