ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม มีหัวข้อการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมออกแบบโลโก้ : โดยมีอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในชุมชน โดยในครั้งนี้จะเป็นการนำโลโก้ที่ทางผู้จัดทำโลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ออกแบบมาให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ให้กับผู้ประกอบการแต่ละเจ้าเลือก มีส่วนไหนของโลโก้ที่ชอบหรืออยากให้ปรับแก้ตรงไหน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปรวบรวมและปรับแก้ผลิตโลโก้ให้ตรงกับความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านหมู่บ้านหนองโบสถ์ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือนและการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ โดยภาพรวมแล้วนั้นสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ชุมชน เพราะจากการทำงานที่ผ่านมา สถานการณ์โรคระบาดได้เกิดขึ้นหลายระลอก ทำให้ระยะหลัง สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเลือกจะไม่เดินทางกลับบ้าน จากการสำรวจจึงพบว่า                                                                                                     

 – การประเมินการเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงพบได้น้อย กลุ่มเสี่ยงที่พบจะเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานเป็นกลุ่มอาชีพค้าขาย หากเป็นผู้เยาว์หรือวัยชราจะอยู่ติดบ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปเจอความเสี่ยง   

– การสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว ไม่มีอาการของโรคอุบัติใหม่ แต่อาจมีอาการของไข้หวัดเป็นบางราย             

 – การดูแลสุขภาพ ในทุกๆบ้านจะดูแลสุขอนามัยของตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ร่วมด้วย มีการทานอาหารปรุงสุกก่อนทุกครั้ง หากกลับมาจากการทำงานจะมีการชำระร่างกายของตนเสมอ

– ในการใช้สิ่งของร่วมกันนั้น หากเป็น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ทุกบ้านจะไม่ใช้ร่วมกัน แต่หากเป็นเรื่องการใช้ช้อนกลางหรือแก้วน้ำ ยังมีหลายๆบ้านที่ยังมีวิถีปฏิบัติใช้สิ่งของเหล่านี้ร่วมกัน 

– เมื่อกลับออกมาจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับมาจากค้าขาย ทำงานเป็นพนักงานโรงงาน หรือรับจ้างทั่วไป ก็จะมีการชำระร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย บางรายอาจเปลี่ยนทันที แต่ก็มีบางรายที่ไม่ได้ปฏิบัติทันที

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 การดำเนินงานรายตำบล TSI : โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น

1. ข้อมูลพื้นฐาน : มี 14 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,955 หลัง ประชากรทั้งหมด 7,483คน ประชากรชาย 3,721 คน

ประชากรหญิง 3,762 ศาสนสถาน 4 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง สถานบริการสุขภาพ 2 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำไทรโยง และ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งแสงทอง และ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นางรอง และ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ และ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

2. ความต้องการ 5 มิติ (TP-map) : แบ่งออกเป็น ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

3. การพัฒนาเขตพื้นที่ : โดยโจทย์พื้นที่ “โครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

  • จัดอบรมโครงการแปรรูปขนม โดยให้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ปัญหาในการทำผลิตภัณฑ์ และความต้องการเพิ่มเติมที่จะให้สนับสนุน
  • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน (Packaging Design)
  • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความหลากหลายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และมีการทดลองทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
  • จัดอบรมการขอมาตราฐานให้กับผลิตภัณฑ์
  • จัดอบรมเรื่องตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการและสร้างตลาดซื้อขายบน Platform Social Media (Facebook) ให้แก่ชุมชน                                                                                                                               

4.กลไกการดำเนินงาน 

 • จัดตั้งทีมงาน (เข้าประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงาน)
 • ศึกษาข้อมูล(ลงพื้นที่ พบผู้นำชุมชน 14 ชุมชน)
 • วิเคราะห์ข้อมูล (ประชุมทีมงาน)
 • วางแผน (ประชุมประเด็นต่างๆ)
 • พัฒนาทักษะทีม(จัดอบรมทักษะด้านต่างๆให้กับทีม)
 • ลงมือปฏิบัติการ (ลงพื้นที่จัดอบรมทำกิจกรรม)
 • ประเมินผลงาน (สรุปผลการทำงานและประเมินการดำเนินงาน)
 • เผยแพร่ผลงานต่อยอดองค์ความรู้ 

5. ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม :

     ด้านเศรษฐกิจ

 • กิจกรรมช่วยส่งเสริมรายได้จากการนำผลผลิตและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูป
 • กิจกรรมช่วยคนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคง

     ด้านสังคม

  • คนในหมู่บ้านมีทักษะในการหารายได้เสริมจากการทำการเกษตร
  • คนในหมู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในท้องถิ่น

6. ข้อเสนอแนะ 

 • ควรพัฒนาการแปรรูปขนมและบรรจุภัณฑ์ โดยยังมีการรักษามาตรฐานของสูตรและรสชาติของขนมเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 •  ควรวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ
 • มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำโครงการอย่างเหมาะสม
 • ควรศึกษาแนวโน้มทางการตลาดของขนมในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายให้เหมาะกับยุคปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้ขนมระดับSME มีความทันสมัยและเป็นที่น่าซื้อขายมากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 กิจกรรมอาสา : ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หมู่บ้านโคกพลวง เป็นการทำความสะอาดชุมชนร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันกวาดถนน เก็บเศษขยะ รอบบริเวณหมู่บ้านโคกพลวงให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสามัคคีและสร้างสายสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้สินค้า สรุปการดำเนินงานรายตำบล TSI และร่วมกิจกรรมอาสาทำความสะอาดให้กับชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู