ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร สุบงกช ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมการรับฟังคำแนะนำ วิธีการเขียนรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงาน ผ่านทาง  แอพพลิเคชั่น  Microsoft Team สรุปสิ่งที่เพิ่มเติมคือ   

 1. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้องและตั้งชื่อลิงก์ในรูปแบบเลขเดือน-ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)
 2. การคัดลอกลิงก์บทความ การจับหน้าจอภาพบทความที่มีชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง วันที่-เวลาชัดเจน    แล้วให้แนบภาพลงในใบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 1. การจับหน้าจอคำอธิบายคลิปวิดีโอใน Youtube โดยให้เห็นคำอธิบายประกอบด้วย คำอธิบายวิดีโอ  ลิงก์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลิงก์คณะ ลิงก์ตำบล และให้แนบภาพลงในใบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 2. การจับภาพหน้าจอประวัติการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และให้ปริ้นมาส่งพร้อมใบรายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ไป  มอบของในนาม U2T        ณ ศูนย์กักตัวบ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ โดยมี ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบของบริจาคและมี อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่มารับของบริจาค  เช่น ไข่ไก่ ปลากระป๋อง นม ขนม น้ำดื่ม จากนั้นคณะบดีได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมกับความเสียสละของท่านและขอให้ปลอดภัยจากโควิด   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป

 

 

                      ศูนย์กักตัวบ้านหนองทองลิ่มมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. จุดล้างมือ

 

2. จุดวัดอุณหภูมิ

 

3. จุดแรกรับผู้กักตัว

 

4. จุดลงทะเบียน

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมายประชุมออนไลน์ร่วมกับตำบลบ้านสิงห์ผ่านทาง  Google Meet เพื่อแนะนำแนวทางการเขียนรายงานและมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมดังนี้

1. การเก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัย

      1.1  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

      1.2  กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

      1.3  กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

2. การเก็บข้อมูลสำหรับศาสนสถาน กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

3. การเก็บข้อมูลโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

 

 

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564  ได้ลงพื้นที่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย 30 ครัวเรือนและสำหรับศาสนสถานลงในระบบ U2T Tracker   

การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับที่พักอาศัย

1.  มีการประเมินตนเอง และบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน  

           จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนจะมีการประเมินอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หรือเวลาไปทำงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบ อาการของตนเอง หากมีญาติหรือคนในครอบครัวกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะให้ไปกักตัวทันทีที่ศูนย์กักตัวของ หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. มีการสังเกตอาการของตนเอง และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน                                                                                                                                     

            จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการสังเกตอาการของตนเอง และอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบแพทย์หรืออนามัยใกล้บ้านทันที

3. มีการดูแลสุขอนามัย

            จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ

4. การรับประทานอาหาร

                จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน

                 จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการระมัดระวังในการดูแลตนเองอยู่สม่ำเสมอโดยที่ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6. เมื่อกลับจากการทำภากิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน

              จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการล้างมืออยู่บ่อยๆ  แต่ในบางครั้งไม่ชำระร่างกายหรือเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที เมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกรรมนอกบ้าน

การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับศาสนสถาน

สำหรับศาสนสถานของตำบลหนองโบสถ์มี 4 แห่ง ดังนี้

1.วัดหนองโบสถ์

2.วัดหนองยาง

3.วัดสุวรรณาราม

4.วัดหนองกันงา

จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจศาสนสถานทั้ง 4 แห่งนี้แล้ว จะมีมาตรการเหมือนกันคือ

 1. มีการคัดกรองผู้นำทางศาสนาผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาหากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ 37.5 ขึ้นไปร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ทั้งนี้จะไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและให้ไปพบแพทย์ทันที่
 2. มีการกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
 4. มีมาตรการคือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีกรรม
 5. มีสมุดสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
 6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 7. มีการระบายอากาศในสถานที่อย่างเหมาะสมโดยเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
 8. หากมีการทำอาหารหรือปรุงอาหารจะมีการสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือจะมีการทำตามหลักสุขาภิบาลสม่ำเสมอ

 

 

สรุปการปฏิบัติงาน   ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้จะมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่องนี้ทำให้การลงพื้นที่ต้องเข้มงวดและระมัดระวังตนเองต้องใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ 

 

อื่นๆ

เมนู