การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

กพร.(กลุ่มบัณฑิตจบใหม่)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  มหาวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน  โดยเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนดที่ดินฉบับหลวงและสารบบโฉนด) ในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ฉบับสำนักงานที่ดินให้ข้อมูลตรงกันหรือมีความเชื่อมโยงกัน  หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบให้รายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ดิน ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,001 แปลง

         2.ด้านการนำเข้า

การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยมีการนำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น 4,001  แปลง

        3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  โดยต้องทำการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง ให้นำไปรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ซึ่งตรวจสอบได้จำนวนทั้งสิ้น 300 แปลง

        4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๑.๐๒/๕๕๘๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย 2. ตามหนังสือที่  ยธ ๑๑๑๑.๐๒/๕๕๙๑   ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย 3. ตามหนังสือที่  ยธ ๑๑๑๑.๐๒/๕๖๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย 

กิจกรรมอื่นๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

        กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

 

 

อื่นๆ

เมนู