ผม นายณัฐชนน สุขเกษม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหามคม 2564 ปฏิบัติทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียนผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น
4,001 แปลง

2.ด้านการนำเข้า  โดยเป็นการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบและนำเข้าได้ 4,001 แปลง

3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือส่งช่างรังวัดเพื่อทำการแก้ไข ตรวจสอบได้ 302 แปลง

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการตรวจสอบหลักทรัพย์มีดังนี้ 1.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ อส ๐๐๓๕.๑/๑๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 467 ราย รวมทั้งสิ้น 467 ราย

5.อื่นๆ นำเอกสารต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจกคืนแก่บุคคลที่มาติดต่อ และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของทางสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  HS03 – ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู