ข้าพเจ้านางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง และจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจในชุมชน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้กับศูนย์กักตัวโควิด-19 (Covid-19) ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง โดยมีทีม อสม. มารับมอบสิ่งของ ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองโบสถ์ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 เเละมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม การจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การแปรรูปกล้วยฉาบ และทาร์ตไข่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บแบบสำรวจลงใน U2T Tracker โดยแบบสำรวจจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
  2. แบบสำรวจสำหรับตลาด
  3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน
  4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

 

การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจลงใน U2T Tracker

  • แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ หมู่บ้านโคกมะค่า และหมู่บ้านหนองยาง โดยเก็บจำนวน 50 หลังคาเรือน จากการเก็บแบบสำรวจ ชาวบ้านมีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่สุก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ
  • แบบสำรวจสำหรับตลาด ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ ตลาดแม่ประคอง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโบสถ์ จากการเก็บแบบสำรวจตลาดเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ร้านค้าเปิดเป็นบางร้าน ตลาดมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

 

สรุป การลงพื้นที่ปฏิบัติงานทีมผู้ปฏิบัติงานได้บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์กักตัวโควิด-19 ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง โดยมีทีม อสม. มารับมอบสิ่งของ และการเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชน ประชนชนมีการดูแลตนเอง สังเกตอาการของตนเอง ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ

 

วีดีโอการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู