ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองโบสถ์ ได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป โดยมีการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team

ในวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้กักตัวที่พักอยู่ ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง โดยมีทีม อสม. คอยรับการเเบ่งปันน้ำใจจากพวกเราเห็นการทำงานของ อสม. ผู้นำชุมชน เเละพี่น้องชาวบ้านเเล้ว ขอเเสดงความชื่นชมในความเสียสละของทุกท่านมากๆ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดเเละมีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรงเพื่อเป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับไวรัส

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 50 ชุด โดยชุดขอสอบถามสำหรับตลาดมีคำถามดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

2. มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือไม่

3. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน หรือไม่

4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ หรือไม่

5. จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่

6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด หรือไม่

7. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม ของตลาดทุกวัน หรือไม่

8. จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่น จัดให้มีการ ระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่ายสินค้า จัดทำป้ายราคาสินค้า หรือไม่

9. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด หรือไม่

และสำหรับชุดสอบถามสำหรับครัวเรือนมีคำถามดังต่อไปนี้

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ก่อนจบการประชุมข้าพเจ้าและทีมงานทั้งสองตำบลได้ร่วมกันถ่ายภาพกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองโบสถ์ได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามในพื้นที่ตลาดและครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยจากการสำรวจและสอบถามประจำเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้าได้ความเห็นว่าชาวบ้านมีวิธีรับมือและป้องกันตัวเองเป็นอย่างมากมีการปฏิบัติที่จะสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ออกจากบริเวณที่พักของตนเองทั้งในส่วนของตลาดและครัวเรือนที่พักอาศัย

สรุปผลปฏิบัติงาน สำหรับผลปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับความร่วมมือจากการตอบคำถามของชาวบ้านที่อยู่ในที่พักอาศัยและชาวบ้านที่อยู่ในตลาดเป็นอย่างดี ถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้จะค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 แต่การปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู