การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม มีหัวข้อการปฏิบัติงานดังนี้

  1. บริจาคของ ณ ศูนย์กักกัน หมู่บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ประจำเดือนสิงหาคม
  3. การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  
  • บริจาคของ ณ ศูนย์กักกัน บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2t) ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ได้มีการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์กักกันบ้านลิ่มทอง โดยมีทีม อสม. เป็นผู้คอยช่วยเหลือในการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ 
  • การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย จำนวน 50 ครัวเรือน โดยภาพรวมในเดือนสิงหาคมจากการสอบถามผู้ใหญ่สำเรียง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านหนองโบสถ์) และจากการจัดเก็บข้อมูล ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมีจำนวนน้อย เนื่องจากสาเหตุไม่สามารถกลับมาพำนักที่บ้านได้ เพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนังงานในโรงงาน จึงเป็นเหตุให้ยังต้องทำงานต่อ แต่จะมีบางส่วนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทางตำบลหนองโบสถ์มีการจัดสรรพื้นที่กักตัวตามลักษณะอาการ เช่น หากผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อจะมีการให้พำนัก ณ ศูนย์มีชัย (เดิมเป็นโรงงานเก่าที่ไม่ได้ใช้จึงอนุเคราะห์พื้นที่ให้เป็นสถานที่กักตัว) และศูนย์หนองทองลิ่ม ส่วนประชาชนท่านใดที่ตรวจแล้วพบเชื้อจะมีจุดพักคอย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หากมีอาการรุนแรงจึงจะส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาล และจากการสำรวจข้อมูลชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย สรุปได้เช่นเดียวกับเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ดังนี้                                                                            – การสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว ไม่มีอาการของโรคอุบัติใหม่ แต่อาจมีอาการของไข้หวัดเป็นบางราย

– การดูแลสุขภาพ ในทุกๆบ้านจะดูแลสุขอนามัยของตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ร่วมด้วย มีการทานอาหารปรุงสุกก่อนทุกครั้ง หากกลับมาจากการทำงานจะมีการชำระร่างกายของตนเสมอ

– ในการใช้สิ่งของร่วมกันนั้น หากเป็น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ทุกบ้านจะไม่ใช้ร่วมกัน แต่หากเป็นเรื่องการใช้ช้อนกลางหรือแก้วน้ำ ยังมีหลายๆบ้านที่ยังมีวิถีปฏิบัติใช้สิ่งของเหล่านี้ร่วมกัน 

– เมื่อกลับออกมาจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับมาจากค้าขาย ทำงานเป็นพนักงานโรงงาน หรือรับจ้างทั่วไป ก็จะมีการชำระร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย บางรายอาจเปลี่ยนทันที แต่ก็มีบางรายที่ไม่ได้ปฏิบัติทันที 

  • การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ สามารถมองภาพรวมได้ทั้งหมด 6 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค : โดยทั้งสามโรงเรียนมีความพร้อมในมิติที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการมีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพียงพอสำหรับผู้เรียน มีจุดวัดอุณหภูมิ มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียน โดยไม่จำเป็นต้องสลับวันเรียน เพราะทางโรงเรียนมีห้องเรียนและโต๊ะเรียนเพียงพอ ประกอบกับการมีจำนวนผู้เรียนจำนวนน้อย 

– มิติที่ 2 การเรียนรู้ : มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

– มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส : ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนด้อยโอกาสหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจะมีการจัดสรรคุณครูเฉพาะทางให้กับเด็กกลุ่มนี้ 

– มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง : ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ให้กับทั้งผู้เรียนและคณะครูในโรงเรียน

-มิติที่ 5 นโยบาย : มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง และมีการตั้งคณะทำงานป้องกันโควิด -19 กำหนดบทบาทชัดเจน

– มิติที่ 6 การบริหารเงิน : ทางโรงเรียนมีแผนการบริหารเงินในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือการทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองให้เข้าถึงข้อมูล 

สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ทีมงานครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (U2t) ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ทำการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์กักกันบ้านลิ่มทอง มีการจัดเก็บข้อมูลลงผ่าน U2t tracker  โดยแบ่งเป็น การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนสิงหาคมและการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ 

 

 

อื่นๆ

เมนู