1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 : ตำบลหนองโบสถ์ เก็บข้อมูลแบบสำรวจและบริจาคของให้แก่ศูนย์ผู้กักตัวประจำหมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

HS03 : ตำบลหนองโบสถ์ เก็บข้อมูลแบบสำรวจและบริจาคของให้แก่ศูนย์ผู้กักตัวประจำหมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

               ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน หลักสูตร HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่13 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

      วันที่ 24 กรกฏาคม 2564

              คณะอาจารย์ส่วนกลางได้เชิญผู้ดูแลตำบลแต่ละตำบลและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกคนเพื่อเข้าฟังการแนะนำวิธีการเขียนบทความและเขียนใบรายงานของเดือนถัดไปในการประชุมได้ประชุมผ่านทาง Microsoft Team เวลาเข้าร่วมประชุม 13.40 น.ของตำบลหนองโบสถ์อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ต้ังหัวข้อ Link เลือกหมวดหมู่และตั้ง Link ในรูปแบบตัวเลขของเดือนและชื่อผู้เขียนเป็น ภาษา( English )

2. Link Youtube แชร์ ใส่รายละเอียดใน Description ที่มีหัวข้อ Link โครงการ Link มหาวิทยาลัย และ Link คณะ และจับหน้าจอคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอใน Youtube

3. Capture หน้า Link Youtube ที่มีรายละเอียดข้างต้น และ Capture หน้าบทความที่มี ชื่อและวันที่ของผู้เขียนบทความ แนบในใบรายงานผลปฏิบัติงาน

4. แนบ Link รายการลงเวลาเข้าออก และ ใบลางานมาส่ง


วันที่ 31 กรกฏาคม 2564

          ทางคณอาจารย์และท่ายคณบดีและท่ายรองคณบดีและทีมงานผู้ปฏิบัติงานหนองโบสถ์ทุกคนในนามโครงการ U2t ได้รับมอบหมายไปแจกของให้ศูนย์การเรียนรู้บ้านลิ่มทองกับทาง อสม ผู้ดูแลบ้านหนองทองลิ่มและผู้ที่มากักตัวที่ศูนย์การเรียนรู้ได้มอบอาหารแห้ง มี ปลากระป๋อง ไข่ น้ำดื่ม นม ขนม เป็นต้น ให้กับผู้ดูแลหรือ อสม แจกจ่ายกับผู้ที่กักตัวที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านลิ่มทองคนที่มากักตัวมีทั้งหมด 7 คนและกักตัวอยู่บ้าน 3 คน รวมทั้งหมดในชุมชนมีคนกักตัว 10 คน ในชุมชนและที่ศูนย์การเรียนรู้ได้มีมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดี

ยกตัวอย่างเช่น

1. มีการวัดอุณหภูมิ

2.จุดล้างมือ

3.จุดแรกรับผู้กักตัว

4.จุดลงข้อมูลผู้ที่มากักตัว

5.จุดคัดกรอง

 


วันที่ 14 สิงหาคม 2564

            มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet และได้มีการปรึกษาเกี่ยวกับใบลางานและเวลาลงงานและใบปฏิบัติงานแล้วให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับแบบสำรวจศาสนสถานและแบบสำรวจที่พักอาศัยของประชาชนทั้งหมด 30 ชุด ของบัณฑิตเก็บ 50 ชุด ของนักศึดษา 20 ชุด


วันที่ 15 สิงหาคม 2564 

             ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจศาสนสถานและแบบสำรวจที่พักอาสัยของเดือนสิงหาคมและได้ถามถึงปัญหาของชุมชนว่ามีการกักตัวที่ไหนมีคนติดเชื้อหรือไมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในหนองโบสถ์ใช้สถานที่กักตัว

มีอยู่2 จุดด้วยกัน

จุดที่ 1 กักตัวอยู่ที่ในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา มีผู้กักตัวทั้งหมด 25 คน ที่ไม่มีเชื้อโควิด-19

จุดที่ 2 กักตัวอยู่ศูนย์เด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อกักตัวมีทั้งหมด 10 คน

มีการป้องกับเป็นอย่างดีมีการใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่าง เช่น

1.มีจุดล้างมือด้วยสบู่

2.มีจุดวัดอุณหภูมิ

3.มีจุดลงทะเบียน

4.มีจุดคัดกรอง

5.มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

6.มีถุงมือป้องกัน

สำหรับศาสนสถานมีทั้งหมด 4 แห่ง

1.วัดสุวรรนณาราม/วัดบ้านหนองทองลิ่ม

2.วัดหนองโบสถ์

3.วัดบ้านหนองยาง

4.วัดหนองกันงา

มีจุดป้องกันภายในบริเวณวัดเป็นอย่างดี

1.จุดวัดอุณหภูมิ

2.จุดล้างมือด้วยสบู่

3.จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

4.จุดคัดกรอง


สรุป

ข้าพเจ้าลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปมอบของที่บ้านหนองลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมช่วงสถาณการณ์ตอนนี้อะไรก็แย่ไปหมดจะไปไหนก็ยากลำบากเก็บข้อมูลก็ไม่ค่อยสดวกเท่ารัยแต่ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะทำงานได้ทุกสถาณการณ์ข้าเจ้ามีการป้องกันตัวเองเสมอมีการใสถุงมือป้องกันใสหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และอยู่ห่างในระยะที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู