ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร เพ็งคำ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                      หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนองกันงา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                     

          ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงสำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  แบบสอบถาม  (01 แบบสอบถามระดับครัวเรือน  02 แบบสอบถามเกี่ยวกับโควิด 19  และ 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ) เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 64 เวลา 10.00-15.00 ที่บ้านหนองกันงา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

        ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจในชุมชนและได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วนและได้ข้อมูลมาในการกรอกข้อมูลของแบบฟอร์ม 01 ซึ่งทางด้านประชาชนได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และทางด้านประชาชนได้มีข้อเสนอแนะในด้านแสงสว่างส่องทาง และทางด้านสาธารณูปโภค     ส่วนในด้านแบบฟอร์ม 02 เกี่ยวกับโรคระบาดอยู่ขณะนี้ทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลและได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยกันเป็นอย่างดีให้มีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากเวลาออกจากบ้านไปในที่ต่างๆเช่น ในเขตชุมชนและตลาด ในด้านแบบฟอร์ม 06 ทางข้าพเจ้ากลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายในด้าน ศาสนสถาน ซึ่งในตำบลหนองมีศาสนสถาน มี 4 แห่งและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง

1.วัดหนองยาง

2.วัดหนองโบสถ์

3.วัดหนองกันงา

4.วัดสุวรรณาราม

และสำนักสงฆ์บ้านโคกมะค่า ตำบล หนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์   จากการสำรวจศาสนสถาน เจ้าอาวาส ได้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดและการป้องกันนั้นพบว่าในทุกวัดมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี มีการคัดกรองพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นจัดที่ล้างมือพร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือในบริเวณต่างๆ มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน

 

 

จากการสำรวจ บ้านหนองกันงา และทางศาสนสถาน ในตำบลหนองโบสถ์อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ทั้งแบบฟอร์ม 01 02 และ 06 เพื่อที่จะนำไปพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตร  และการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู