ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร เพ็งคำ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                     หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้าน ลิ่มทอง และบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                       วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ทางอาจารย์ได้นัดหมายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจะถ่ายทำวิดีโอ                                                                                       วันที่ 20  มิถุนายน 2564  ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านลิ่มทอง และบ้านโคกพลวง เพื่อที่จะถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับการแปรรูปขนมไทย โดย ตั้งชื่อกลุ่ม ว่า NB Food For Future  แหล่งอาหารในอนาคต                                                                                                                                                                        แปรรูปกล้วยฉาบ ขนมทาร์ตไข่ การปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพระราชดำริ และกลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรซึ่งทางคณะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามกลุ่มผู้นำชุมชนและ นางสามัญ โล่ทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพลวง กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านของบ้านโคกพลวงได้ว่างงานและอยากหาอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านจึงคิดทำ กล้วยเบรกแตก  ทาร์ตไข่  การบริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านโคกพลวงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) การปลูกพีชเกษตรอินทรีย์ และยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและยังเป็นแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปกล้วยน้ำว้า  ให้เป็นเป็นของทานเล่นและติดปาก เช่น กล้วยเบรคแตก กล้วยอบเค็ม กล้วยอบเนย  เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีวัตถุดิบในชุมชน เพื่อที่สามารถต่อยอดให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้และยังขยายสินค้าสู่ตลาดให้กว้างขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับเป็นสินค้า มาตราฐาน เป็นสินค้าOTOP  3 ดาว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                   ส่วนในด้านแหล่งจำหน่าย ตลาดนางรอง โรงเรียนนางรอง ตลาดเซาะกราว ส่วนราชการ(เทศบาล อบต.) มูลนิธิชัยพัฒนา OTOP/อย. วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ขายOnline โรงงาน  ส่วนในด้านอุปสรรค                                                                                                                                                           การจัดเก็บอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ การรวมกลุ่มยาก(เวลาไม่ตรงกัน) สถานที่จัดทาขนม กล้วยวัตถุดิบหลักหายาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมาทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ไปสัมภาษณ์ กลุ่มขนมทาร์ตไข่  (พี่แก้ว) ผู้ผลิตทาร์ตไข่ ซึ่งทางพี่แก้วได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขยายผลิตภัณฑ์อยากให้ดูหลากหลายและเพิ่มโลโก้ให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นที่ดึกดูดแก่ลูกค้าและขายและส่งออกนอกชุมชนได้

 

 

ส่วนในด้านการการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการบริหารจัดการน้ำ ซึ่ง ป้าไวได้ให้เกี่ยวกับการใช้น้ำ และการดำรงค์ชีวิตประจำวันและได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ปฏิบัติงานว่า ชุมชนบ้านลิ่มทอง มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร อ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ก็ไม่อาจกั้นน้ำจาก “ลำมาศ” แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ ที่เดียวได้มากพอที่จะผลักน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน ลำห้วยเดิมที่เคยส่งน้ำถึงชุมชนก็หมดสภาพใช้การไม่ได้ ทำให้พื้นที่การเกษตรไม่มีแหล่งน้ำและต้องพึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ทั้งยังต้องเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลผลิตทางการเกษตรและไร่นาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้สินสั่งสมเป็นปัญหาเรื้อรังของชุมชน และด้วยแรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ชาวชุมชนได้ร่วมมือกันริเริ่มการพัฒนาที่ดินทำกินและบริหารจัดการแหล่งน้ำด้วยการศึกษาจากแนวพระราชดำริ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำให้ทราบถึงปัญหาที่มีอยู่ เพราะชุมชนมีแหล่งน้ำธรรมชาติจากลำมาศที่เดียวเท่านั้นไม่มีการกระจายแหล่งน้ำ หรือนำมาเก็กกักสำรองไว้ในพื้นที่ ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจในการขุดคลองดักน้ำหลากเชื่อมต่อลำมาศ และทำสระแก้มลิงเชื่อมต่อคลองดักน้ำหลากเป็นพื้นที่สำรองน้ำ ก่อนส่งเข้าพื้นที่เกษตรผ่านทางคลองซอยเข้าสระประจำไร่นา ทำให้มีนำอุปโภค บริโภค และใช้ทำการเกษตรเพียงพอมากขึ้น  และยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ ว่า  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564   อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ และตำบล บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายและแบ่งตามกลุ่มที่โดยที่ข้าพเจ้าได้รับเป็นศาสน์สถาน ตามที่ได้รับผิดชอบตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงสำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  แบบสอบถามเกี่ยวกับโควิด 19  การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ )                                                                                                                                                                                         

วันที่ 10 กรกฏาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( Emerging infectious diseases ) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา โดยมีแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาดแบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  โดยแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้นแบ่งออกเป็นเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม  ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินตนเอง และครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                        ส่วนในด้านแบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน เกี่ยวกับโรคระบาดอยู่ขณะนี้ทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลและได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยกันเป็นอย่างดีให้มีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากเวลาออกจากบ้านไปในที่ต่างๆเช่น ในเขตชุมชนและตลาด ในด้านแบบฟอร์ม 06 ทางข้าพเจ้ากลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายในด้าน ศาสน์สถาน ซึ่งในตำบลหนองมีศาสน์สถาน มี 4 แห่งและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง

1.วัดหนองยาง

2.วัดหนองโบสถ์

3.วัดหนองกันงา

4.วัดสุวรรณาราม

               และสำนักสงฆ์บ้านโคกมะค่า ตำบล หนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   จากการสำรวจศาสน์สถาน เจ้าอาวาส ได้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดและการป้องกันนั้นพบว่าในทุกวัดมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี มีการคัดกรองพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นจัดที่ล้างมือพร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือในบริเวณต่างๆ มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงทำความสะอาดห้องส้วม ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ในทุกครั้งที่ทางวัดมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวก เช่น หากที่วัดมีการจัดงานศพ จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.มาตั้งโต๊ะจุดคัดกรองประชาชนที่มาเข้าร่วมงานศพ มีการตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิ และมี เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างทำความสะอาดมือไว้บริการ

อื่นๆ

เมนู