ข้าพเจ้านางสาวภัทรภร มาตา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเพื่อทำการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทางทีมงานและข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ไปพบกับตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านหนองทองลิ่ม หมู่3 ชื่อนางสนอง ปลักกระโทก เพื่อขอความอนุเคราะห์ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของคนในหมู่บ้านเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการจึงต้องการที่จะใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป้าหมายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและในชุมชนต่อไป

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายหมู่บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พบผลสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน พบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตร รับจ้างและค้าขาย และยังพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะประสบปัญหายากจน และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีความต้องการให้ส่งเสริมงานด้านอาชีพหรือหารายได้เสริมในช่วงเวลาอันสั้นเพื่อที่จะได้มีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวอีกหนึ่งทางรองจากอาชีพการเกษตรเป็นหลักและการส่งเสริมอาชีพที่ทำจากผลผลิตในครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู