ข้าพเจ้านายศุภากร สีสุลัย นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ประจำ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผมเเละสมาชิกได้เข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์งานทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมาภายในโครงการที่​ดร .​ยักษ์​ วิวัฒน์ ศัลย​กําธร​ ประธาน​มูลนิธิ​ก​สิ​ก​กรม​ ธร​รม​ชา​ติ​กล่าวถึงใน​หัว​ข้อ​เรื่อง​ “ปาฐก​ถา​พิเศษ​ก​สิ​กร​รม​ธรรมชาติ​บนรา​กฐาน​แห่ง​เศรษฐ​กิจ​พอ​เพียง​ก​าร​พัฒนา​อ​ย่าง​มั่น​คง​และ​ยั่งยืน​ใน​ยุค​ world Disruption” ซึ่ง​ได้ถ่าย​ทอด​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​ความ​เป็น​ม​า​และ​ความ​สําคัญ​ของ​เศรษฐ​กิจ​พอ​เพียง​ผ่าน​ก​าร​เล่า​ ประสบการณ์​ที่​ได้ร่วม​ทํางาน​ใน​โครงการ​ต่าง​ ๆ ของ​ในหลวง​รัช​กาล​ที่​ 9​ ได้​แยก​ประเด็น​ใน​ก​ารบ​รรยาย​ เป็น​ประเด็น​หลักๆ​ เช่น​ กสิกร​รม​ธรรม​ชา​ติ​รากฐาน​เศรษฐ​กิจ​พอ​เพียง​ การ​ปรับ​ตัว​ภาย​ใต้วิก​ฤต​โรค​ระ​บ​าด​ และ​ให้ความ​รู้ใน​ก​าร​ทํางาน​สืบ​สาน​ศาสตร์​ของ​พระ​รา​ชา​ให้เป็น​ประ​โยชน์​ต่อ​ท้อง​ถิ่น​และ​ชุม​ชนเเละได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากหญ้าเเละการพัฒนาดินให้ผู้เข้าร่วมได้ฟังเเละสาธิตการทำให้ดูได้เป็นประโยชน์เเก่ตัวผมมากๆเพราะส่วนตัวมีความคิดที่จะจัดทำสวนเกษตรพอเพียงที่บ้านในเร็วๆนี้จึงได้นำความรู้จากการฟังครั้งมาใช้อย่างมาก

หลังจากการนั้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางสมาชิกทีมงานได้ร่วมประชุมการวางเเผนการทำงานเเละการใช้รูปแบบในการเก็บข้อมูลเเบบใหม่โดยได้ปรึกษากันว่ามีวิธีการอย่างไรในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิค19 ได้เเพร่ระบาดขึ้นอีก 1 รอบเเละทางจังหวัดบุรีรัมย์ให้ประชาชนทุกคนนั้นกักตัวอยู่บ้าน จึงเป็นปัญหาในการเก็บข้อมูลเเละได้หาทางออกร่วมกัน เเละเเจ้งสมาชิกในการเก็บภาพเเละวิดีโอในการลงพื้นที่มาเพื่อทำวิดีโอประจำเดือนอีกด้วยHs03 ต.หนองโบสถ์ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู