ข้าพเจ้านางสาวปภาวี ศรีชุมแสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
        แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย    (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หมู่บ้านสระขาม หมู่ที่ 1  ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านสระขาม ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี

        ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามชุดข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  ได้แก่  หมู่ 1 บ้านสระขาม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน จากการสอบถามพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภค/บริโภค และจำหน่าย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร และมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน เช่น รายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้าน หรืออาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

บทสรุป

จากการสำรวจ บ้านสระขาม หมู่ 1 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตร  และการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู