• ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนกรกฎาคมและเก็บข้อมูลครัวเรือนย้อนหลังจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน

โดยชุดข้อสอบถามมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19

-ผลประเมินที่ได้ชาวบ้านในพื้นที่มีการสังเกตุอาการของตนเองอยู่เสมอ

-มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอ

-มีการรับประทานอาหารปรุงสดใหม่ทุกวันหากกลับจากการออกไปนอกบ้าน

-ชาวบ้านในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็มีการชำระร่างกายทุกครั้งหลังจากที่ทำธุระนอกบ้านเสร็จ

การเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ในพื้นที่ตำบลนั้นมีตลาดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

1) ตลาดแม่ประคองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์

2) ตลาดบ้านหนองทองลิ่มที่ตั้งอยู่พื้นที่ในหมู่บ้านที่ห่างกันออกไปจากตลาดแม่ประคอง

-ตลาดทั้งสองที่มีการกำหนดทางเข้า-ออกอย่างชัดเจนและมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริการ

-มีมาตราการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

-จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อบริการให้กับผู้ค้าและผู้ขาย

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกทีมงานบางคนเป็นตัวแทนในการถ่ายทำวิดีโอในวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 50 ชุด และให้มีการก็บแบบสอบถามย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2564  จำนวน 50 ชุด

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้มีการถ่ายทำวิดีโอ ตามที่อาจารย์กำหนด

บทสรุป

จากการสำรวจ บ้านท่าปูนหมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโรคระบาดโควิด-19 ตามครัวเรือนในเดือนนี้ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้ทางตำบลหนองโบสถ์ค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องคนนอกเข้า-ออก มาในบริเวณพื้นที่

 

 

อื่นๆ

เมนู