ข้าพเจ้านายศุภชัย นามมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 

     การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชน บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 

     ข้าพเจ้านายศุภชัย นามมงคล ได้รับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลในแต่ครัวเรือนและชุมชน เริ่มแรกข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง เพื่อที่จะลงพื้นที่ทำแบบสอบถามตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในครั้งนี้พบว่าประชากรที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง และปลูกพืชผักสวนครัวเป็นต้น ในการทำเกษตรส่วนใหญ่จะใช้ในการอุปโภค บริโภค และจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน ซึ่งสมาชิกในครอบครัวบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ 

                     

                     

     ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียง 1 ครั้ง ในการทำนามีต้นทุนในการผลิตสูงและในบางปีเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

                       

     จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำรายได้มาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

อื่นๆ

เมนู