ข้าพเจ้า นางสาวภัทรภร มาตา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 20พฤศจิกายน 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญกลุ่มตัวแทนทำขนมของแต่ละหมู่บ้านที่ต้องการออกแบบตัวLOGOผลิตภัณฑ์สินค้า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวิทยากรมาให้คำบรรยาย แและเป็นผู้ที่ออกแบบตัวโลโก้มากลุ่มแม่บ้านที่ต้องการมีตัวโลโก้ดูแก้ไขในตัวแบบโลโก้จากนั้นทางอาจารย์นำไปออกแบบและแก้ไขใหม่อีกครั้งและนำไปทำเป็นตัวโลโก้สินค้าให้กลุ่มตัวแทนทำขนมของหมู่บ้านไปติดที่ตัวบรรจุภัณฑ์สินค้าตนเองต่อไป เพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอีกด้วย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ผู้ปฏิบัติงานและทีมได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจโดยแบ่งเป็น

  1. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน
  2. แบบสำรวจศาสนสถาน
  3. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
  4. แบบสำรวจสำหรับตลาด

โดยบัณฑิตจบใหม่เก็บ 50ชุด

นักศึกษา 20ชุดและ

ประชาชนจำนวน 30ชุด

วันที่5 ธันวาคม 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานทำแบบฟอร์มการถอดบทเรียนการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและแบ่งกลุ่มเพื่อหาข้อมูลมาใส่ในแบบฟอร์ม โดยแบบฟอร์มจะแบ่งเป็นหัวข้อ

  1.  ข้อมูลพื้นที่ตำบล
  2. กลไกการดำเนินงาน
  3. TPMAPความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
  4. ผลลัพธ์
  5. การพัฒนาพื้นที่
  6. ผลลัพธ์

โดยมี2หัวข้อย่อย

6.1 ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ 6.2 ผลลัพธ์เชิงสังคม

และข้อเสนอแนะ

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

อาจารย์และทีม ร่วมกับผู้ใหญ่ สามัญ โล่ห์ทองพร้อมด้วยชาวบ้านหมู่บ้านโคกพลวง ร่วมกันทำความสะอาด รอบหมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่5 ธันวาคม 2564 และทั้งยังเป็นวันพ่อของไทย โดยมีการกวาดถนน เก็บขยะ รวมถึงจัดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งท้ายการทำกิจกรรมการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของโครงการอีกด้วย

เดือนธันวาคม เป็นเดือนของการทำงานเดือนสุดท้ายทางผู้ปฏิบัติงานยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ สามัญ โล่ห์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านโคกพลวง และชาวบ้านบ้านโคกพลวง รวมไปถึงหมู่บ้านที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ คือหมู่บ้านหนองทองลิ่ม โดยนับตั้งแต่ก้าวเข้ามาปฏิบัติงานคนในหมู่บ้านชาวบ้านให้ความร่วมมือแก่ตัวและเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรมที่จัดขึ้นเสมอมา หลังจากจบโครงการทางผู้ปฏิบัติงานหวังอย่างยิ่ง   ว่าจะได้กลับมาร่วมโครงการดีๆนี้อีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบเจอสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในตำบลที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้ความเอ็นดูแก่ผู้ปฏิบัติงานเสมอมา

อื่นๆ

เมนู