ข้าพเจ้านายณรงค์ฤทธิ์ นุกาดรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ได้รับผิดชอบสำรวจทำแบบสอบถามบ้านไทยทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมของหมู่ 14 บ้านไทยทองและหมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา

การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนหมู่ 14 บ้านไทยทอง และ หมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-18.00 น. ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามต่อจากเดือนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำข้อมูลส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชน (ในส่วนของหมู่ 13 ที่ข้าพเจ้าได้ลงไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เนื่องจากบ้านไทยทองหมู่ 14 มีจำนวนครัวเรือนไม่มาก การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจึงได้ไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้มอบหมายเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามหมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนาเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด)

ข้อมูลแบบฟอร์ม 01
อาชีพ

ชาวบ้านในหมู่บ้านไทยทองและหมู่บ้านหนองโบสถ์พัฒนาชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวน โดยชาวบ้านได้ออกไปทำไร่ทำส่วนในช่วงเช้าจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากช่วงเช้าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่ที่บ้าน หลักๆจะมีเพียงผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านในช่วงเช้าเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากเนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมในการที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัว มีเพียงการทำไร่ทำสวน

สภาพแวดล้อม

ในส่วนของสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านการใช้นำใช้ไฟในหมู่บ้านไม่มีความผิดปกติ น้ำไฟในหมู่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยของคนในหมู่บ้าน มีไฟส่องสว่างตามจุดทางแยกต่างๆ แต่อาจยังไม่มากพอ ขยะในหมู่บ้านชาวบ้านมีการช่วยกันรักษาความสะอาดในเรื่องของขยะเป็นอย่างดี ไม่ค่อยพบขยะทิ้งตามข้างทาง

ปัญหาที่พบ

1.ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จึงมีการเช่าที่ดินเพื่อที่จะทำไร่ทำสวน

2.ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริมอื่นๆ

3.ถนนหนทางชำรุด

4.ชาวบ้านในหมู่บ้านมีถานะที่ยากจน

ข้อมูลแบบฟอร์ม 02 และ 06

ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังและป้องกันเรื่องโรคระบาดโควิด 19 เป็นอย่างดี มีการใช้เจลแอลกอฮอร์ในการล้างมือทำความสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตลอด มีการใส่แมสป้องกันก่อนที่จะออกไปทำธุระนอกหมู่บ้าน เช่น ไปตลาด โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ชาวบ้านไม่ได้ออกนอกเขตตำบลของตนเองในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือเดินทางไกลไปต่างจังหวัด

การใช้น้ำไฟและเชื้อเพลิงต่างๆไม่เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน น้ำไฟและเชื้อเพลิงต่างๆเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำไฟในหมู่บ้านไม่สูงมาก

ปัญหาที่พบ

1.ชาวบ้านได้รับผลกระทบในเรื่องของการเดินทางไปทำธุระในสถานที่ต่างๆเป็นไปอย่างยากลำบาก

2.มาตราการเยียวยาและสิทธิ์ที่ได้รับ ชาวบ้านในบ้างส่วนไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลเนื่องจากชาวบ้านบางส่วนเป็นคนชราไม่มีเทคโนโลยี่ในการลงทะเบียนและเข้ารับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาการปฏิบัติงานในการเก็บเป็นไปด้วยความยากเนื่องจากชาวบ้านไปทำไร่ทำส่วนในช่วงเช้าการเก็บข้อมูลจึงเป็นไปอย่างยากช่วงเช้าส่วนใหญ่มีเพียงผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านและให้ข้อมูลแบบสอบถาม ชาวบ้านในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดโควิด 19 อยู่ตลอด มีการป้องกันโดยการใส่แมสและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์อยู่เป็นประจำ ปัญหาต่างๆในหมู่บ้านที่พบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิมของคนในหมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู