ข้าพเจ้านายณรงค์ฤทธิ์ นุกาดรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในส่วนของ บ้านไทยทอง หมู่ที่14 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HSO3 การเเปรรูปขนมไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาอาจารย์ประจำหลักสูตรการเเปรรูปขนมไทย HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นัดหมายให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet  ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกทีมงาน จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนในการถ่ายทำวิดีโอแนะนำโครงการ U2T HACKATHON 2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาอาจารย์ประจำหลักสูตรการเเปรรูปขนมไทย HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการนัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกท่านประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม และชี้แจงเรื่องการเก็บข้อมูล โดยกระผมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ของชาวบ้านในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวน 20 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม กระผมได้ลงพื้นที่บ้านไทยทอง หมู่ 14 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บแบบสำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย จำนาน 20 ชุด ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้

ผลการสำรวจพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านไทยทอง มีการเฝ้าระวังและป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อโควิด-19 เป็นอย่างดี มีการใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือเป็นประจำ กินอาหารปรุงสุกใหม่ตลอด ชาวบ้านได้มีการสังเกตุอาการของตนเองอยู่ตลอดว่ามีอาการไข้สูงเกิน 37.5 องศา อาเจียน ไอแห้ง อ่อนเพลีย เจ็บคอ ท้องเสีย ปวดศีรษะหรือไม่ และการเดินทางออกไปนอกสถานที่พักอาศัย ชาวบ้านได้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังจากกลับถึงที่พัก ได้มีการชำระร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมืออยู่เสมอ

สรุป

การเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังและสังเกตุอาการของตนเองอยู่เสมอ มีการใช้เจลแอลกอฮอร์ และล้างมืออยู่เป็นประจำ การเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นไปอย่างยากลำบากมากที่สุดเนื่องด้วยในเดือนนี้ เชื้อโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างหนัก ทำให้การเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากมาก แต่กระผมก็ได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มที่

วีดีโอการปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

อื่นๆ

เมนู