ข้าพเจ้า นางสาวภัทรภร มาตา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์

วันที่ 7 พฤษภาคม ข้าพเจ้าและคณาจารย์ผู้ควบคุมการทำโครงการได้มีการประชุมและวางแผนการทำงานผ่านระบบ Google Meet ประจำเดือนพฤษภาคม ได้แนะนำวิธีการใช้ ‘’แอปพลิเคชั่นU2T’’และได้การมอบหมายงานในครั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกลงในแอปพลิเคชั่นมีหัวข้อการเก็บข้อมูลดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น            5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชประจำถิ่น 8.สัตว์ประจำถิ่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานทุกท่านร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ youtube live HUSOC Bru CHANEL งานบุญผ้าป่าและปาฐกถาชุมชนออนไลน์โดย ท่านดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือดร.ยักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ท่านนายอำเภอนางรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา กล่าวต้อนรับและขอบคุณ กล่าวเปิดงานอบรมออนไลน์ในครั้งนี้การบรรยายจาก ดร.ยักษ์ได้บรรยาการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการกสิกรรม ธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสุ่การพัฒนามั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยให้ทุกคนร่วมใจสามัคคีกันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 

วิทยากรการบรรยายในช่วงบ่ายได้พบกับ อาจารย์โจน จันได อาจารย์ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสีฐานและยังเป็นเจ้าของบ้านดินอีกด้วยและยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนเพื่อพึ่งพาตนเอง การบรรยายครั้งนี้พูดถึงการกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในยุคviral disruption ซึ่งการพึ่งพาตนเองนั่นตามคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างรากฐานของเราให้มั่นคง รากฐานที่คิดคือ ปัจจัย4 อันเป็นปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิต และเราต้องต่อสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่เพื่อพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกัน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ บ้านโคกพลวง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สวนป่า ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวนป้าไว เกษตรกรประจำบ้านโคกพลวงที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่ของตนเองโดยภายในสวนป่ายังมีพืชพรรณนานาชนิด ผักสวนครัว ต้นไม้หายาก สมุนไพร และได้ทำการปักหมุดจุดโลเคชั่นบันทึกข้อมูล ลงในระบบ แอปพลิเคชั่น U2T.  สถานที่ต่อไปพบเกษตรกรในท้องที่คือ นางวิภารัตน์ บุญกองชาติ หรือป้าสา ป้าสาได้ทำการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่กำลังดำเนินการอยู่ ภายในเขตเนื้อที่บ้านของป้าสามีการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ วัว ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9และได้ไปตามบันทึกข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก โฮมสเตย์และแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานใครั้งนี้เราดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยไม่ทำการเข้าไปในหมู่บ้านด้วยสถานการณ์โควิด -19 และชาวบ้านค่อนข้างระวังตัวเองเราจึงค่อนข้างป้องทั้งตัวเองและคนในหมู่บ้านเก็บข้อมูลจากคนในพื้นที่ที่สามารถให้ข้อมูลได้จริง และหลังจากการปฏิบัติงานครั้งนี้เสร็จได้มีการถ่ายภาพร่วมกับผู้ให้ความรู้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่สาธารณชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู