ข้าพเจ้า นางสาว ภัทรภร มาตา ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางไปลงพื้นที่ ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสนเพื่อทำการร่วมพิธีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและคนในชุมชน โดยภายในงานจะมีพิธีลงเสาเอก-เสาโทและพิธีการทางศาสนา นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าเองและทีมงานทุกคน

วันที่5เมษายน2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือนเมษายน ณ บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยการประชุมครั้งนี้ทางทีมอาจารย์และหัวหน้าการทำโครงการครั้งนี้ได้มีการเชิญตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่มีความรู้ด้านการทำขนม และปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ด้านการทำขนมโดยตัวแทนของหมู่บ้านจะมีขนมตัวอย่างที่ตนเองทำ เช่น กล้วยเบรกแตก ข้าวต้มมัด ทาร์ตไข่ และขนมบ้าบิ่น โดยได้มีการสอบถามปัญหาและผลกระทบต่างๆที่พบเจอและต้องการจึงทราบว่า ภายในการทำผลิตภัณฑ์ต่างขึ้นนั้นมักจะมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และขาดตลาดที่จะกระจายสินค้าให้คนต่างถิ่นได้รู้จักและการมีโลโก้สินค้าของตนเองร่วมถึงปัญหาด้านการเก็บรักษาขนมให้ยาวนานขึ้นเพราะขนมเหล่านี้ไม่มีสารกันบูดเช่นมีการจัดซื้อทางออนไลน์ ในระยะทางที่ไกล อาจทำให้ขนมและสินค้าแปรรูปเสื่อมสภาพและเน่าเสีย ทั้งนี้ทางทีมงานและข้าพเจ้าจึงรับข้อเสนอของตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านและนำมาปรึกษาหารือและพัฒนาแก้ไขอย่างเต็มที่ในเดือนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู