การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  มหาวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร. (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่) ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

        1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน  โดยเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน(โฉนดฉบับหลวงและสารบบโฉนด) ในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  เมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 3,800 แปลง

         2.ด้านการนำเข้า

2.1 การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสิทธิที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งนำเข้าได้จำนวนทั้งสิ้น 3,800 แปลง

        3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินเกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  โดยจะต้องทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะนำไปรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบได้จำนวนทั้งสิ้น 290 แปลง

        4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ ศย ๓๐๓.๐๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทรัพย์สินของ ผู้ประกัน

        5.อื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว เช่น 1.การนำเอกสารของผู้ที่มาทำนิติกรรมต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จสิ้นจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะนำแจกเอกสารคืน  2.ลงข้อมูลในระบบของรายที่มีการออกโฉนดใหม่ 3.ถ่ายเอกสาร เป็นต้น

จากการปฏิบัติทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะ  ประสบการณ์การการเรียนรู้ ถึงระบบการทำงานต่างๆในสำนักงานที่ดินมากเพิ่มยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ  ความเข้าใจในการทำงาน  งานทุกๆอย่างที่ได้รับมอบหมายนั้นล้วนแต่สำคัญ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะทำให้เต็มที่และสุดความสามารถ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและอาจจะนำไปพัฒนาตนเอง

        กิจกรรมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ ยักษ์ จับ โจน” บนONLINE วันที่ 12  พฤษภาคม 2564

        -เวลา09.00 น. พิธีเปิดงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดยนายอำเภอนางรอง นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ จากนั้นมีการกล่าวขอบคุณโดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ตามด้วยพระครูวิสุทธิพัฒนารมย์  เจ้าคณะตำบลหนองกง เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง และประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน ได้กล่าวสัมโพธิกถา

-หลังจากพิธีเปิด มีการนำเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษออนไลน์ผ่านช่อง HUSOC-BRU Channel โดย ดร.ยักษ์   วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคWorld Disruption” สามารถสรุปได้ดังนี้ กล่าวถึงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสืบสานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มีความยั่งยืน ไทยมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ อยู่มานาน เรามีวัฒนธรรม ที่เป็นอารยธรรม สังคมไทยเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ กล่าวว่าความเจริญของมนุษยชาตินั้น วัดที่น้ำใจ ศีลธรรม ความอุดมสมบูรณ์ อากาศ คนมีความเสียสละ โดย วิถีวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้าง วัดโรงเรียน อนามัย ก็มีการใช้วิธีทอดผ้าป่าเป็น วิธีการร่วมลงเงิน ลงแรงด้วยกัน ซึ่งประเด็นหลักที่พูดมีด้วยกัน 5 ประเด็น ดังนี้ 1. กสิกรรมธรรมชาติ 2. บนรากฐานแห่งความพอเพียง 3. ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน 4.World Disruption 5. ภายใต้วิกฤตโรคระบาด

-เมื่อฟังปาฐกถาพิเศษแล้ว มีการถ่ายทอดสดไปยังสถานที่จริง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดบริเวณพิธีทอดผ้าป่า 1 ชั่วโมง ซึ่งมีนายอำเภอนางรอง นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

-จากนั้นมีการรับฟังบรรยายพิเศษต่อ โดยผู้ก่อตั้งพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ นั่นคือโจน จันได หัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ทางเลือก และทางรอดในโลก Viral Disruption”  โจน จันได -ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนพันพรรณ “หญ้าคือพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่มาก” โจน จันได ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหญ้า กล่าวคือ เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาดิน เพื่อช่วยเกษตรกร จึงมีการนำเสนอวิธีการที่ใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ ใช้หญ้าเพื่อช่วยในการเกษตรกรรม ฉะนั้นจึงมีการสาธิต การใช้ปุ๋ยจากหญ้า ยกตัวอย่างเช่น 1.การตัดหญ้า 1ครั้งต่อเดือน จะตัดช่วงหน้าฝน เมื่อตัดหญ้าเสร็จแล้วห้ามขนหนี ห้ามเผาไฟ ไม่ถึงสองอาทิตย์มันจะเปื่อยเน่ากลายเป็นปุ๋ย 2. การเหยียบหญ้ารอบๆต้นไม้ เอาฟางมาคลุมหญ้า เมื่อหญ้าไม่โดนแสงแดดก็จะเน่าเปลื่อยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทุ่งนาที่เราปลูกข้าวปล่อยให้หญ้ากับข้าวขึ้นมาพร้อมกัน สังเกตว่าหญ้ามีข้อเพราะหญ้ามีอายุสั้นกว่าต้นข้าว แต่ต้นข้าวยังไม่มีข้อ ฉะนั้นให้ตัดหญ้าพร้อมกับต้นข้าว เหลือต่อไว้ประมาณ2 -3 ข้อนิ้วมือ เห็นว่าตอข้าวจะแทงขึ้นมาจาก2-3นิ้วได้ แต่ขณะที่หญ้าแตกตอยังไม่ได้ 4.หญ้าในแปลงผัก ถ้าหญ้าที่โตขึ้นมาเยอะๆ ให้เอาฟางคลุมกดหญ้าลงเท่านั้น หญ้าจะหยุดการเจริญเติบโตและเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ย -จะเห็นได้ว่าเราจึงไม่ควรใช้ยาฆ่าหญ้าหรือควรแบนการใช้สารเคมีฆ่าหญ้า แต่ควรหาวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าดีกว่า

-ช่วงท้ายรายการจะมีการกล่าวปิดกิจกรรมบุญโดยท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์

         

         

 

อื่นๆ

เมนู