ข้าพนายมานะชัย มะลัยไธสงค์ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                                ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ                                                                                                                         วันที่16 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยของบ้านหนองตะเคียน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และ การเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ของโควิด 19 โดยมีการประเมินตนเองและบุคคลที่พักอาศัยในครัวเรือนว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฎิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆเป็นต้น  ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพิ้นที่ระบาด มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกันสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากภายนอก มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน และได้มีทีมงานผู้นำชุมชนร่วมถึง อสม. ประจำชุมชนเข้ามาดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

วันที่14 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าลงสำรวจพิ้นที่ สำหรับศาสนสถานของชุมชนตำบลหนองโบสถ์ จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 1. วัดบ้านหนองยาง 2. วัดหนองกันงา 3. วัดหนองโบสถ์ 4. วัดสุวรรณนาราม  ได้มีการคัดกรอง ผุ้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือวัดอุณภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้จัดให้มีสมุดลงทะเบียน ก่อนเข้าและออก สถานที่  โดยมี อสม.ประจำชุมชนมาค่อยให้คำแนะนำ                                                                       

อื่นๆ

เมนู