ข้าพเจ้านายมานะชัย มะลัยไธสงค์ ประชาชน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพิมเติมแบบ01,02และ06

ตามโครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม2564 เวลา09.00น.

การลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลแต่ละครัวเรือนความเป็นอยู่และอาชีพของคนในชุมชน

บ้านหนองตะเคียนหมู่11 เพื่อนำมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านหนองตะเคียน ม.11 และได้สอบถามข้อมูลความเป็นอยู่แต่ละครัวเรือนของคนในชุมชนส่วนมากจะประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา ทำไรมันสับปะหลังและบ้างครัวเรือนจะประกอบอาชีพค้าขายเกียวกับไม้ดอก,ไม้ประดับและทำพริกแกงจำหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนและมีบางครัวเรือนจะไม่ค่อยมีรายได้เพราะจะทำแต่อาชีพหลักคือทำนาซึ้ง 1ปีจะทำแค่1ครั้ง ทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะเป็นผู้ว่างงานเพราะไม่มีอาชีพเสริมมารองรับเลยทำให้รายจ่ายมากว่ารายรับหลังจากที่ได้สอบถามคนในชุมชนแล้วส่วนใหญ่อยากให้มีการสร้างรายได้สร้างอาชีพของคนในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานเพราะส่วนมากคนในชุมชนจะมีอายุ40-60ปีไม่สามารถออกไปทำงานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดได้

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและข้อมูลที่ได้มาปัญหาส่วนใหญ่คือการว่างงานรายจ่ายมากกว่ารายรับและปัญหาการสร้างอาชีพของคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมเลยทำให้ไม่มีรายรับในครัวเรือน

ต้องขอขอบคุณคนในชุมชนที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีข้อมูลที่ได้มาจะเก็บรวบร่วมข้อมูลนี้เพื่อส่งส่วนกลางต่อไปตามโครงการ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู