ข้าพเจ้านายกันตพงษ์ คำวิชัย ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์           หลักสูตร:HSO3 การเเปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม                                                                                                                                 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                   ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานเเละคณาจารย์ประจำตำบลหนองโบสถ์ได้เข้าประชุมหารือเเละวางเเผนการปฏิบัติงานต่างๆประจำเดือนพฤษภาคมพร้อมทั้งทางอาจารย์ผู้ดูเเลโครงการได้เเนะนำวิธีการใช้งาน”เเอปพลิเคชั่น U2T” เเละมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานให้เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในเเอปพลิเคชั่น ซึ่งมีหัวข้อการเก็บข้อมูลของเเอปพลิเคชั่นดังนี้ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.เเหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงเเรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจปะจำถิ่น 6.เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 10.เเหล่งน้ำในท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ

 

วันที่12 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                              ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านนายอำเภอนางรองและรองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมาได้กล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ในการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ได้ท่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ ดร.ยักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในช่วงเช้าท่านได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมได้ฟังในหัวข้อกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันเพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เพื่อให้ทุกคนมีบรรทัดฐานในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ในการบรรยายได้มีหัวข้อสำคัญหลักๆ ดังนี้                                                                                            1.กสิกรรมธรรมชาติ   2.บนรากฐานแห่งความพอเพียง   3.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   4.ภายใต้Viral Disruption        5.วิกฤตโรคระบาดโควิด-19

สำหรับในช่วงบ่ายนั้น อาจารย์โจน จันไดเป็นวิทยากรอีกหนึ่งท่านในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านดินผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสีฐาน ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์เรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง ได้บรรยายเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในโลกยุค(viral Disruption) เกี่ยวกับเรื่องคนในประเทศที่เป็นวิกฤตการณ์ทางความคิดทำให้มนุษย์สร้างความล่มสลายให้กับวิถีชีวิตของตนโดยไม่รู้สึกตัว หากคนเรายังมุ่งหน้าทำแบบนี้ต่อไปมนุษย์เราน่าจะได้อยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่กี่ปีเพราะทรัพยากรทุกอย่างกำลังจะหมดลงและสุขภาพร่างกายคนเราก็จะทรุดโทรมลง คนเราถูกฝึกให้ทำสิ่งต่างๆมากคิดมากทำงานมากจนไม่มีเวลาคิดถึงตัวเอง โดยไม่นึกถึงสุขภาพของตัวเองและเกิดวิกฤตขึ้นมากมายฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ก็คือการกลับมาสู่การพึ่งตนเอง  ซึ่งการพึ่งพาตนเองนั้น ในหลวงท่านตรัสไว้ว่าคือหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งหมายถึงการสร้างรากฐานของเราให้มั่นคงแข็งแรง รากฐานของเราต้องคิดถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้และยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ดังนั้นเราต้องสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่โดยการพึ่งพาตัวเองและพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วย  หลังสิ้นสุดการบรรยายเป็นการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเเละกล่าวปิดงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนออนไลน์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                             ข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  ณ บ้านโคกพลวง หมู่9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลจากคุณป้า ทองม้วน รังพงษ์ หรือป้าไว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในเเอปพลิเคชั่นu2t ในหัวข้อต่างๆ เเต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเเละเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคจึงทำการเก็บข้อมูลเท่าที่สามารถจะจัดเก็บได้โดยไม่ไปในพื้นที่ที่ผู้คนพลุกพล่านหรือเขตชุมชน

รูปภาพการลงพื้นที่

 

สรุปผลการทำงาน                                                                                                                                                         การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยในการปฏิบัติงานนั้นต้องกระทำโดยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานเเละผู้ให้ข้อมูล เเละได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเเละบันทึกข้อมูลลงในเเอปพลิเคชั่นu2t พร้อมทั้งการเขียนบทความเเละการเขียนสรุปผลการทำงาน

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

ช่องทางติดต่อhttps://www.facebook.com/kkantaphong.khamwichai/

 

อื่นๆ

เมนู