ผม นายณัฐชนน สุขเกษม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรีมย์ สาขานางรอง

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 ปฏิบัติด้านที่ทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3,410 แปลง

2.ด้านการนำเข้า  โดยเป็นการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสิทธิที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ปฏิบัติได้ 3,400 แปลง

3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินเกินกว่าฐานข้อมูลในระบบ  ซึ่งทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือส่งช่างรังวัดเพื่อทำการแก้ไข ปฏิบัติได้ 260 แปลง

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์  มีดังนี้

1.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๙๗๕๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 คน

2.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๙๗๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 คน

3.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๙๗๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 คน

4.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 คน

5.อื่นๆ   นำเอกสารต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  HS03 – ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู