ผม นายณัฐชนน สุขเกษม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปฏิบัติทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 4,200 แปลง

2.ด้านการนำเข้า  โดยเป็นการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบและนำเข้าได้ 4,200 แปลง

3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือส่งช่างรังวัดเพื่อทำการแก้ไข ตรวจสอบได้ 320 แปลง

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์  มีดังนี้

1.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 14 ราย

2.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๖๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 2 ราย

3.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๖๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 2 ราย

4.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๖๔ ลงวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 2 ราย

5.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๖๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 31 ราย

6.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๔๗๗๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 ราย

7.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๑.๐๒/๔๓๐๕ ลงวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 2 ราย

8.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๕๖๖๗ ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 ราย

รวมทั้งสิ้น 55 ราย

5.อื่นๆ   นำเอกสารต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ได้จัดทำ ติดตั้งป้ายแผนผังห้องสารบบ

ป้ายบอกจำแหน่งตู้จัดเก็บเอกสารสิทธิ์

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  HS03 – ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู