ผม นายณัฐชนน สุขเกษม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปฏิบัติทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 4,220 แปลง

2.ด้านการนำเข้า  โดยเป็นการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบและนำเข้าได้ 4,220 แปลง

3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน  การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เกินกว่าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งทำการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง จะรายงานแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือส่งช่างรังวัดเพื่อทำการแก้ไข ตรวจสอบได้ 315 แปลง

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์  มีดังนี้

1.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๖๔๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 330 ราย

2.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๖๙๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 ราย

3.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๖๙๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 60 ราย

4.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๔๑๒๕ ลงวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 6 ราย

5.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๗๒๓๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 2 ราย

6.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๗๒๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 ราย

7.ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ บร ๐๐๒๐.๑/ว ๑๗๒๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมด 1 ราย

รวมทั้งสิ้น 401 ราย

5.อื่นๆ   นำเอกสารต่างๆไปลงตราประทับสำนักงานที่ดิน  เมื่อเสร็จจะนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจกคืนสู่บุคคลที่มาติดต่อ และ จัดทำใบสั่งเก็บเงินค่าธรรมเนียมติดประกาศ สำหรับบุคคลที่มาติดต่อเรื่องการออกโฉนดและได้แจกใบประกาศเพื่อให้บุคคลที่มาติดต่อเรื่องการออกโฉนดที่ดิน นำไปติด ตามสถานที่ที่กำหนดให้ครบถ้วน

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  HS03 – ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู