ข้าพเจ้านางสาวปภาวี ศรีชุมแสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน และหาตัวแทนเข้าร่วมจัดทำวิดีโอแนะนำโครงการ U2T ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านลิ่มทองและบ้านโคกพลวง เพื่อถ่ายทำวิดีโอโครงการU2T ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนกรกฎาคมและเก็บข้อมูลครัวเรือนย้อนหลังจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งหมด 100 ครัวเรือน

สรุป จากการสำรวจ บ้านสระขาม หมู่ 1 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้การเก็บข้อมูลอาจจะยากลำบากไปบ้าง และทำตามมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู