ข้าพเจ้านายพัชระ ปะกัง ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับผู้ร่วมโครงการในการทำงานและได้คัดเลือกตัวแทนผู้ร่วมปฏิบัติงาน 7 คนเพื่อร่วมการถ่ายทำวิดีโอของโครงการ U2T Hackathon

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมกันจัดทำวีดีโอในการประกวด Hackathon ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จำนวน 20 หลังคาเรือน โดยมี 6 หัวข้อ คือ

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือไม่

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6.เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19  และด้วยมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน  มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

ภาพประกอบ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดทำวีดีโอในการประกวด Hackathon ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำประสบการณ์และข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

วีดีโอ

 

 

อื่นๆ

เมนู