ข้าพเจ้านางสาวภัทรภร มาตา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล01, 02 , 06เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

  แบบการสอบถามข้อมูล 01

พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองทองลิ่มส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกมันและปลูกข้าว โดยส่วนใหญ่การทำการเกษตรนี้จะใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและจำหน่ายเพื่อนำมาจุนเจือภายในครัวเรือนทั้งนี้ยังได้สอบถามไปยังผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการที่จะมีอาชีพเสริมหลังจากการทำการเกษตรเพราะบางครั้งบางฤดูการเกษตรอาจไม่ดีหรือราคาตกก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในครัวเรือนจึงต้องการจะมีรายได้เสริมอีกทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนส่วนใหญ่ถือว่าดี มีไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมเข้าถึง แต่จะส่งผลกระทบไปถึงกลิ่นมูลสัตว์ของโรงงานที่ส่งกลิ่นเป็นบางครั้งแต่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้

แบบสอบถามข้อมูล02

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนส่วนใหญ่ก็ออกไปทำการเกษตรจึงไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไร ทั้งนี้ยังได้รับความรู้และการเฝ้าระวังตนเองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทองลิ่มที่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้าน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และเฝ้าเช็คอาการอย่างละเอียด

แบบสอบถามข้อมูล 06 สำหรับที่พักอาศัย

ชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากเพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ชาวบ้านจึงได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19เป็นประจำ ทั้งนี้ยังมีการรับมือและประเมินตนเองเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

แบบสอบถามข้อมูล 06 สำหรับตลาด

พบว่าการจัดระเบียบและการเฝ้าระวังของคนในตลาดถือว่าดี เพราะมีการรักษาความสะอาด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดและส่งเสริมให้แม่ค้าพ่อค้าสวมหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้พ่อค้าและแม่ค้ายังมีการจัดเก็บขยะของร้านตนเองไปทิ้งเองเพื่อลดการแพร่ระบาดสู่บุคคลคนอื่น

สรุปผลการลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 พบว่าชาวบ้านเริ่มคุ้นเคยกับคณะผู้เก็บข้อมูลมากขึ้น และยังมีความต้องการอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเข้าช่วยส่งเสริมอาชีพในระยะเวลาอันสั้นในสถานการณ์โรคระบาดนี้ เพราะหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านค่อนข้างว่างงาน จึงอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้จุนเจือคนในครัวเรือนอีกทางต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู