ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและคณะครูอาจารย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้ากับทีมงานได้เข้าร่วมโครงการ U2T Hackathon 2021 การแปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ทีมงานตำบลหนองโบสถ์ได้ตั้งชื่อทีม NB Food For Future (แหล่งอาหารในอนาคตในตำบลหนองโบสถ์) คนในชุมชนจะมีการแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้เป็นกล้วยเบรคแตก,กล้วยอบเค็ม,กล้วยอบเนย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาจากวัตถุดิบของชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองโบสถ์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุม ผ่าน Google meet ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน นายบำรุง  ชื่นชุมแสง  เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนบ้านสระประดู่ได้มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันคนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียนที่อยู่ใน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

2.โรงเรียนสระประดู่หนองมะค่า

3.โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

ในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ

6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในโรงเรียนเกี่ยวการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้ง 3 โรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนสถานศึกษาหากมีนักเรียนคนไหนมีไข้สูง 37.5 °C  หรือหากพบว่ามีอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล หายใจลำบาก จะให้นักเรียนคนนั้นไปพบแพทย์ทันทีการจัดการในห้องเรียนนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้แยกโต๊ะออกจากกันเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีจุดบริการด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในอาคารในโรงเรียน โรงเรียนรู้วิธีการป้องการโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ข้าพเจ้าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล คนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และดูแลสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู